Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Засгийн газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Монгол Улсын хууль

2023 ОНЫ 11-Р САРЫН 22 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

Шүүх байгуулах тухай /Шинэчилсэн найруулга/

1 дүгээр зүйлДавж заалдах шатны шүүхийг байгуулж, тэдгээрийн байршил, нутаг дэвсгэрийн харьяаллыг доор дурдсанаар тогтооно:
№ Шүүхийн нэр Байрших газрын нэр Нутаг дэвсгэрийн харьяалал Нэг.Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх 1 Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Архангай аймаг Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 2 Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 3 Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Баянхонгор аймаг Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 4 Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Булган аймаг Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 5 Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Говь-Алтай аймаг Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 6 Говьсүмбэр аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Говьсүмбэр аймаг Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 7 Дархан-Уул аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дархан-Уул аймаг Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 8 Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дорноговь аймаг Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 9 Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дорнод аймаг Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 10 Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дундговь аймаг Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 11 Завхан аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Завхан аймаг Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 12 Орхон аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Орхон аймаг Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 13 Өмнөговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Өмнөговь аймаг Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 14 Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Өвөрхангай аймаг Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 15 Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 16 Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сэлэнгэ аймаг Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 17 Төв аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Төв аймаг Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 18 Увс аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Увс аймаг Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 19 Ховд аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ховд аймаг Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 20 Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 21 Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Хэнтий аймаг Хэнтий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 22 Нийслэлийн эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны тойргийн шүүх Улаанбаатар хот Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 23 Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны тойргийн шүүх Улаанбаатар хот Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж Хоёр.Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх 1 Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх Улаанбаатар хот Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж Гурав.Гэр бүл, хүүхдийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх 1 Гэр бүл, хүүхдийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Улаанбаатар хот Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
2 дугаар зүйл.Анхан шатны шүүхийн байршил, тэдгээрийн нутаг дэвсгэрийн харьяаллыг доoр дурдсанаар тогтооно:
№ Шүүхийн нэр Байрших газрын нэр Нутаг дэвсгэрийн харьяалал Нэг.Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 1 Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны тойргийн шүүх Улаанбаатар хот Нийслэлийн Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 2 Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны тойргийн шүүх Улаанбаатар хот Нийслэлийн Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 3 Багахангай, Налайх дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны тойргийн шүүх Улаанбаатар хот Нийслэлийн Багахангай, Налайх дүүргийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 4 Багануур дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот Нийслэлийн Багануур дүүргийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж Хоёр.Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны тойргийн шүүх Улаанбаатар хот Нийслэлийн Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 2 Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны тойргийн шүүх Улаанбаатар хот Нийслэлийн Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 3 Багахангай, Налайх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны тойргийн шүүх Улаанбаатар хот Нийслэлийн Багахангай, Налайх дүүргийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 4 Багануур дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот Нийслэлийн Багануур дүүргийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж Гурав.Дүүргийн эрүү, иргэний хэргийн хялбар ажиллагааны анхан шатны шүүх 1 Дүүргийн эрүү, иргэний хэргийн хялбар ажиллагааны анхан шатны тойргийн шүүх Улаанбаатар хот Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж Дөрөв.Нийслэл дэх гэр бүл, хүүхдийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 Нийслэл дэх гэр бүл, хүүхдийн хэргийн анхан шатны тойргийн шүүх Улаанбаатар хот Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж Тав.Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 Архангай аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Архангай аймаг Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 2 Баян-Өлгий аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 3 Баянхонгор аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баянхонгор аймаг Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 4 Булган аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Булган аймаг Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 5 Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Говь-Алтай аймаг Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 6 Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Говьсүмбэр аймаг Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 7 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дархан-Уул аймаг Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 8 Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дорноговь аймаг Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 9 Дорнод аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дорнод аймаг Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 10 Дундговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дундговь аймаг Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 11 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Завхан аймаг Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 12 Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Орхон аймаг Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 13 Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Өмнөговь аймаг Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
14 Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Өвөрхангай аймаг Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 15 Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 16 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сэлэнгэ аймаг Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 17 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Төв аймаг Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 18 Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Увс аймаг Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 19 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Ховд аймаг Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 20 Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 21 Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Хэнтий аймаг Хэнтий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 22 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж Тав.Аймаг дахь анхан шатны шүүх 1 Архангай аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Архангай аймаг Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 2 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 3 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Баянхонгор аймаг Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 4 Булган аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Булган аймаг Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 5 Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Говь-Алтай аймаг Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 6 Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Говьсүмбэр аймаг Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 7 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Дархан-Уул аймаг Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 8 Дорноговь аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Дорноговь аймаг Дорноговь аймгийн Алтанширээ, Айраг, Даланжаргалан, Дэлгэрэх, Сайхандулаан, Мандах, Иххэт, Хөвсгөл, Хатанбулаг, Сайншанд сумд 9 Дорнод аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Дорнод аймаг Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 10 Дундговь аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Дундговь аймаг Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 11 Завхан аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Завхан аймаг Завхан аймгийн Улиастай, Алдархаан, Дөрвөлжин, Завхан-Мандал, Идэр, Отгон, Ургамал, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Цэцэн-Уул, Сантмаргац, Сонгино, Шилүүстэй, Яруу, Эрдэнэхайрхан сумд 12 Орхон аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Орхон аймаг Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 13 Өмнөговь аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Өмнөговь аймаг Өмнөговь аймгийн Баяндалай, Булган, Гурвантэс, Даланзадгад, Мандал-Овоо, Номгон, Ноён, Сэврэй, Ханхонгор, Хүрмэн, Цогт-Овоо сумд 14 Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Өвөрхангай аймаг Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан, Богд, Уянга, Тарагт, Гучин-Ус, Зүүнбаян-Улаан, Нарийн тээл, Хайрхандулаан, Сант, Төгрөг, Баянгол, Арвайхээр сумд 15 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 16 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Сэлэнгэ аймаг Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Зүүнбүрэн, Ерөө, Түшиг, Шаамар, Хүдэр, Жавхлант, Цагааннуур, Хушаат, Сүхбаатар сумд 17 Төв аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Төв аймаг Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 18 Увс аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Увс аймаг Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 19 Ховд аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Ховд аймаг Ховд аймгийн Дөргөн, Буянт, Дарви, Дуут, Жаргалант, Зэрэг, Манхан, Мянгад, Мөнххайрхан, Чандмань, Эрдэнэбүрэн, Ховд сумд 20 Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж 21 Хэнтий аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх Хэнтий аймаг Хэнтий аймгийн Батноров, Батширээт, Баян-Адарга, Баян-Овоо, Баянхутаг, Биндэр, Дадал, Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Мөрөн, Норовлин, Өмнөдэлгэр, Хэрлэн Цэнхэрмандал сумд Зургаа.Сум дундын шүүх 1 Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүх Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум Дорноговь аймгийн Улаанбадрах, Эрдэнэ, Өргөн, Замын-Үүд сумд 2 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын шүүх Завхан аймаг, Тосонцэнгэл сум Завхан аймгийн Тэс, Баянтэс, Баянхайрхан, Асгат, Түдэвтэй, Нөмрөг, Тэлмэн, Их-Уул, Тосонцэнгэл сумд 3 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Манлай, Цогтцэций, Ханбогд сумд 4 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Хужирт, Бат-Өлзий, Есөнзүйл, Өлзийт, Бүрд, Баян-Өндөр сумд 5 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүх Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Баянгол сумд 6 Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүх Сэлэнгэ аймаг, Сайхан сум Сэлэнгэ аймгийн Орхон, Орхонтуул, Баруунбүрэн, Сант, Сайхан сумд 7 Ховд аймгийн Булган сум дахь сум дундын шүүх Ховд аймаг, Булган сум Ховд аймгийн Булган, Алтай, Үенч, Цэцэг, Мөст сумд 8 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх Хэнтий аймаг, Бор-Өндөр сум Хэнтий аймгийн Галшар, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сумд
Гарын үсэг


ТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

(Үзэл баримтлал.pdf)