Хууль санаачлагч нар
УИХ-ын гишүүн
Баагаагийн БАТТӨМӨР
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Монгол Улсын хууль

2024 ОНЫ 2-Р САРЫН 6 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

БАНКНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн "2023" гэснийг "2026" гэж өөрчилсүгэй.


ТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Хуулийн төсөл
(Банкы тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж.docx)
Үзэл баримтлал
(Банкны тухай-Үзэл баримтлал (7).docx)
Хуулийн төслийн танилцуулга
(Танилцуулга (10).docx)
Тандан судалгаа
(Банк-Тандан судалгаа (1).docx)
Үр нөлөөний судалгаа
(Банк-Үр нөлөөний судалгаа.docx)
Хуулийн төслийн зардлын тооцоо
(Зардлын тооцоо (3).docx)
Цахим эх хувь
(цахим эх хувь.pdf)