Хууль санаачлагч нар
УИХ-ын гишүүн
Салдангийн ОДОНТУЯА
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Монгол Улсын хууль

2024 ОНЫ 4-Р САРЫН 9 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

1 дүгээр зүйлГаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд дор дурдсан хэсэг нэмсүгэй.
38.1.23.Оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн зориулалтаар импортолж байгаа (дотоодод үйлдвэрлэдгээс бусад) түүхий эд, үндсэн болон туслах материал.
2 дугаар зүйл38.2 дахь хэсэгт "38.1.19" гэсний дараа "38.1.23" гэж нэмсүгэй.
3 дугаар зүйлЭнэ хуулийг 2025 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


ТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Хуулийн төсөл
(Хуулийн төсөл.docx)