Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Засгийн газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Монгол Улсын хууль

2023 ОНЫ 5-Р САРЫН 24 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

"Агаарын хөлгийн бүхээгт үйлдсэн гэмт хэрэг болон тодорхой бусад үйлдлийн тухай конвенцын нэмэлт протокол"-ыг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Хуулийн төсөл өргөн мэдүүлэх тухай албан бичиг
(Агаарын хөлгийн бүхээгт үйлдсэн-1.pdf)
Хуулийн төсөл өргөн мэдүүлэх хугацааг товлох тухай
(Агаарын хөлгийн бүхээгт үйлдсэн-2.pdf)
Яамдын албан бичиг
(Агаарын хөлгийн бүхээгт үйлдсэн-4-6.pdf)