Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Засгийн газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Улсын Их Хурлын тогтоол

2022 ОНЫ 1-Р САРЫН 4 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

"Журам батлах тухай" Улсын Их хурлын тогтоолын төсөл

Журам батлах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 13 дугаар зүйлийн 13.3, 42 дугаар зүйлийн 42.2, 51 дүгээр зүйлийн 51.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:
1.“Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлаар иргэдийн санал авах журам”-ыг 1 дүгээр, “Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчийг сонгогчдын саналаар эгүүлэн татах журам”-ыг 2 дугаар, “Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2.Энэ тогтоолыг ..... оны .... дүгээр сарын .....-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
Гарын үсэг


ТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Цахим эх хувь
(Цахим эх хувь.pdf)