Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Засгийн газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Монгол Улсын хууль

2024 ОНЫ 4-Р САРЫН 18 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1 дүгээр зүйлХуулийн зорилго, зорилт
1.1Энэ хуулийн зорилго нь мэдлэгт суурилсан эдийн засаг, нийгмийн чиг баримжаа бүхий шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх замаар үндэсний өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг дэмжих, иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд оршино.
1.2Энэ хуулийн зорилт нь шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим, уг үйл ажиллагааны бодлого, төлөвлөлт, удирдлага, зохион байгуулалт, хувийн хэвшлийн оролцоо, төрийн дэмжлэг, санхүүжилтийн эрх зүйн үндсийг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2 дугаар зүйлХууль тогтоомж
2.1Шинжлэх ухаан, технологийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.
2.2Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.
3 дугаар зүйлХуулийн нэр томъёо
3.1Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:
3.1.1“шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлого” гэж шинжлэх ухаан, технологи, инновацыг хөгжүүлэх талаарх урт, дунд, богино хугацааны бодлогын баримт бичгийг;
3.1.2“шинжлэх ухаан, технологийн зорилтот хөтөлбөр” гэж Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучиннаймдугаар зүйлийн 38.2 дахь хэсгийн 2/-т заасан шинжлэх ухаан, технологийн нэгдсэн бодлогын баримт бичгийг;
3.1.3“шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаа” гэж хүрээлэн буй орчин, эдийн засаг, нийгмийн болон бусад асуудлыг шийдвэрлэх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор судалгаа хөгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх, шинжлэх ухаан, технологийн боловсрол олгох болон шинжлэх ухаан, технологийн үйлчилгээ үзүүлэх цогц үйл ажиллагааг
3.1.4“шинжлэх ухаан, технологийн төсөл” гэж судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлыг онол, арга зүйн өндөр түвшинд явуулж, захиалагчийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангасан үр дүнг бий болгох, түүнийг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, ашиглах үйл ажиллагааг төлөвлөсөн баримт бичгийг
3.1.5“үндэсний судалгаа хөгжүүлэлтийн төсөл” гэж дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигт тусгагдсан, шинжлэх ухаан технологийн тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн чиглэлтэй нийцсэн зорилт, арга хэмжээг улс, бүс, орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх улсын захиалгат төслийг;
3.1.6“судалгаа хөгжүүлэлтийн ажил” гэж шинэ болон нэмэлт мэдлэг, шинэ арга, аргачлал бий болгох, хэрэглэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагааг;
3.1.7“суурь судалгаа” гэж хүн, нийгмийн хөгжил, байгаль, ертөнцийн зүй тогтлын талаар шинэ мэдлэг бий болгоход чиглэсэн онолын болон туршилтын судалгааг;
3.1.8“хэрэглээний судалгаа” гэж суурь судалгааны ололт, үр дүнг тодорхой хэрэглээнд ашиглаж болох эсэхийг тодорхойлох, тодорхой зорилгод хүрэх арга замыг тогтооход чиглэсэн шинэ мэдлэгийг ашиглах судалгаа, туршилтын ажлыг;
3.1.9“технологийн туршилт зүгшрүүлэлтийн ажил” гэж Инновацын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.9 дэх заалтад заасныг;
3.1.10“судалгааны үндсэн чиглэл” гэж эрдэм шинжилгээний байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан судалгаа хөгжүүлэлтийн сэдвийг;
3.1.11“судалгааны үндсэн чиглэлийн санхүүжилт” гэж судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад зориулан төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллагад улсын төсвөөс судалгааны үндсэн чиглэлийн хүрээнд тогтмол олгох хөрөнгийг;
3.1.12“инновац” гэж Инновацын тухай хуулийн 3.1.1-д заасныг;
3.1.13“инновацын үйл ажиллагаа” гэж Инновацын тухай хуулийн 3.1.3-т заасныг
3.1.14“эрдэм шинжилгээний байгууллага” гэж судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлыг дагнан, эсхүл сургалт, үйлдвэрлэлтэй хамт эрхэлдэг хуулийн этгээдийг;
3.1.15“шинжлэх ухаан, технологи, инновацын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага” гэж энэ хуулийн 3.1.3, 3.1.12-т заасан үйл ажиллагаа, үйлчилгээг эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагыг;
3.1.16“боловсролын байгууллага” гэж Боловсролын ерөнхий хуулийн 17.2-т заасан байгууллагыг;
3.1.17“эрдэм шинжилгээний ажилтан” гэж шинжлэх ухаан, технологийн тодорхой чиглэлээр судалгаа хөгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэдэг мэргэшсэн судлаачийг;
3.1.18“судлаач” гэж эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургуульд шинжлэх ухаан, технологийн тодорхой чиглэлээр судалгаа хөгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх, түүний үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх, хэрэглээнд нэвтрүүлэхтэй холбоотой ажил эрхэлж байгаа мэргэшсэн хувь хүнийг.
4 дүгээр зүйлШинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны зарчим
4.1Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаанд дараах зарчмыг баримтална:
4.1.1улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах, иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, үндэсний өрсөлдөх чадварыг сайжруулахад чиглэсэн байх;
4.1.2улсын батлан хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн байх;
4.1.3үндэсний онцлогт нийцүүлж, олон улсын шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн чиг хандлага, ололттой уялдуулан хөгжүүлэхэд чиглэсэн байх;
4.1.4дотоод, гадаадын зах зээлд өрсөлдөхүйц, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх замаар эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихэд чиглэсэн байх;
4.1.5үр ашигтай, бүтээмжтэй байх;
4.1.6үндэсний аюулгүй байдал, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй судалгаа хөгжүүлэлтийн ажил явуулахгүй байх;
4.1.7иргэд, хуулийн этгээд тэгш эрхтэй, чөлөөтэй оролцох;
4.1.8судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын чиглэл, хэрэгжүүлэх арга, хэлбэрийг чөлөөтэй сонгох, хэрэгжүүлэх;
4.1.9мэргэжлийн болон судалгааны ёс зүйг баримтлах, бие даасан, хараат бус байдлыг хангах;
4.1.10нууцын зэрэглэлд хамаарахаас бусад эрдэм шинжилгээний ажил, түүний шалгаруулалт нь чөлөөт өрсөлдөөнд үндэслэсэн, ил тод, шударга, нээлттэй байх;
4.1.11шинжлэх ухааны болон технологийн үйл ажиллагааны санхүүжилтийг нийгэм, эдийн засагт оруулж байгаа үр өгөөжтэй нь уялдуулан жил бүр нэмэгдүүлдэг байх.
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ
5 дугаар зүйлШинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, төлөвлөлт
5.1Шинжлэх ухаан технологи, инновацыг хөгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааг Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд нийцүүлэн урт, дунд, богино хугацаагаар төлөвлөж, хэрэгжүүлнэ.
5.2Шинжлэх ухаан, технологи, инновацыг хөгжүүлэх урт хугацааны зорилго, зорилтыг Монгол Улсын урт хугацааны хөгжийн бодлогын баримт бичигт тусган, хэрэгжүүлнэ.
5.3Шинжлэх ухаан, технологи, инновацыг хөгжүүлэх урт хугацааны зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн шинжлэх ухаан, технологийн дунд хугацааны хөгжлийн бодлогыг Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд заасан Шинжлэх ухаан, технологийн зорилтот хөтөлбөрт; таван жилийн зорилго, зорилт, арга хэмжээг Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд; жил бүрийн зорилт, үйл ажиллагаа, төсөл, арга хэмжээг Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тус тус тусган, хэрэгжүүлнэ.
5.4Шинжлэх ухаан, технологийн зорилтот хөтөлбөрт дараах асуудлыг тусгана:
5.4.1шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх зорилго, зорилтыг тодорхойлох;
5.4.2шинжлэх ухаан, технологийн салбарын санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх;
5.4.3салбар дундын болон салбар дамнасан судалгаа хөгжүүлэлтийг дэмжих;
5.4.4судалгаа хөгжүүлэлтийн үр дүнд бий болсон шинэ мэдлэг, технологийг дамжуулах, зах зээлд арилжаалах, технологид суурилсан гарааны бизнесийг дэмжих;
5.4.5суурь шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх, шинжлэх ухааны шинэ нээлтийг дэмжих;
5.4.6шинжлэх ухаан, технологийн шинэ мэдлэгийг бий болгох, хамгаалах, түгээх, хэрэглэх;
5.4.7шинжлэх ухаан, технологийн боловсролыг дэмжих замаар авьяасыг нээн хөгжүүлэх, шинжлэх ухаан, технологийн салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх, чадавхжуулах;
5.4.8шинжлэх ухаан, технологийн мэдлэг, мэдээллийн нөөцийг бүрдүүлэх, удирдах, түгээх, ашиглах нэгдсэн тогтолцоог бий болгох;
5.4.9үндэсний судалгаа хөгжүүлэлтийн төсөл, шинэ технологи, бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
5.4.10шинжлэх ухаан, технологийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх;
5.4.11шинжлэх ухаан, технологийн соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах;
5.4.12үндэсний болон хувийн хэвшлийн судалгаа хөгжүүлэлтийг дэмжих;
5.4.13шинжлэх ухаан, технологийн дэд бүтцийг бий болгох, дэмжлэгийг бэхжүүлэх;
5.4.14орон нутагт шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх, сурталчлах;
5.4.15шинжлэх ухаан, технологийг дэмжихтэй холбогдсон бусад асуудал.
6 дугаар зүйлШинжлэх ухаан, технологийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох
6.1Засгийн газар шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэлийг таван жил тутам тодорхойлж, хэрэгжүүлнэ.
6.2Тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлоход дараах шалгуур үзүүлэлтийг баримтална:
6.2.1шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, Монгол Улсын урт, дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигт тодорхойлсон эдийн засаг, нийгмийн тэргүүлэх чиглэлтэй уялдсан байх;
6.2.2үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, болзошгүй эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн байх;
6.2.3хүний аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг хамгаалах, амьдралын нөхцөлийг сайжруулах, хүний хөгжилд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн байх;
6.2.4аж үйлдвэрийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн байх;
6.2.5тогтвортой хөгжлийн зорилго, байгаль орчныг хамгаалах, орчны бохирдол, доройтлыг бууруулах, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангахад нийцсэн чиглэсэн байх.
6.3Тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд хөгжүүлэх цөм технологийг тодорхойлоход дараах шалгуур үзүүлэлтийг баримтална:
6.3.1энэ хуулийн 6.2-т заасан шалгуур үзүүлэлтэд нийцсэн байх;
6.3.2Монгол Улсад болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн эдийн засаг, нийгмийн үр өгөөж бүхий өндөр технологи байх;
6.3.3шинжлэх ухааны суурь судалгааны үр дүнг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн шинэ технологи байх;
6.3.4инновацын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг бий болгон хөгжүүлэх суурь болохуйц байх;
6.3.5дотоод, гадаадын зах зээлд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үндэсний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, импортыг орлох, экспортыг нэмэгдүүлэх, аж үйлдвэрийн технологи, үйлдвэрлэлийг дэмжихэд чиглэсэн байх;
6.3.6үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тэргүүлэх салбарт ашиглах боломжтой байх;
6.3.7санхүүгийн болон хүний нөөцийг үр ашигтай, оновчтой зохион байгуулахад чиглэсэн байх.
6.4Засгийн газар шинжлэх ухаан, технологийн тэргүүлэх чиглэл, цөм технологид нийцсэн төсөл, хөтөлбөрийг Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд, шаардлагатай санхүүжилтийг тухайн жилийн төсөвт тусган батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулна.
6.5Засгийн газар шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, энэ хуулийн 6.1-д заасан тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох, хэрэгжүүлэхэд төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, мэргэжлийн холбооны төлөөлөл, эрдэмтэн, судлаачдын оролцоог хангах боломжийг бүрдүүлж, олон нийтийн саналыг тусгана.
7 дугаар зүйлОрон нутагт шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөлт
7.1Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал орон нутагт шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх таван жилийн зорилго, зорилт, арга хэмжээг Аймаг, нийслэл, хотыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд, жилийн зорилт, үйл ажиллагаа, төсөл, арга хэмжээг Аймаг, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусган, хэрэгжүүлнэ.
7.2Аймаг, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө, энэ хуулийн 10.1.3-т заасан шинжлэх ухаан, технологийн жилийн нарийвчилсан төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулна.
7.3Аймаг, нийслэл, хотыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд дараах асуудлыг тусгана:
7.3.1шинжлэх ухаан, технологийн төсөл, хөтөлбөрийг дэмжих, эрчимжүүлэх;
7.3.2шинжлэх ухаан, технологийн дэд бүтцийг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх;
7.3.3бүс, орон нутгийн шинжлэх ухаан, технологийн ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх;
7.3.4орон нутгийн эрдэм шинжилгээний байгууллага, шинжлэх ухаан, технологи, инновацын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын шинжлэх ухаан, технологи, инновацын чадавхыг бэхжүүлэх;
7.3.5бүс, орон нутгийн шинжлэх ухаан, технологийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх, дэмжих;
7.3.6шинжлэх ухаан, технологийн мэдээлэл түгээх системийг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх;
7.3.7бүс, орон нутгийн шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай бусад асуудал
7.4Аймаг, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд туссан шинжлэх ухаан, технологийн зорилт, үйл ажиллагаа, төсөл, арга хэмжээнд шаардагдах зардлыг төсвийн хязгаарт багтаан Засгийн газар бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн санхүүжүүлж болно.
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
8 дугаар зүйлШинжлэх ухаан, технологийн үндэсний тогтолцоо
8.1Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны үндэсний тогтолцоо нь:
8.1.1Улсын Их Хурал;
8.1.2Засгийн газар;
8.1.3Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын үндэсний хороо;
8.1.4шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага;
8.1.5Үндэсний шинжлэх ухаан, технологийн сан;
8.1.6Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Академи;
8.1.7яамны шинжлэх ухаан, технологи, инновацын салбар зөвлөл, аймаг, нийслэлийн шинжлэх ухаан, технологи, инновацын дэд зөвлөл;
8.1.8эрдэм шинжилгээний байгууллагын өөрийн удирдлагын байгууллагаас бүрдэнэ.
9 дүгээр зүйлУлсын Их Хурал
9.1Улсын Их Хурал шинжлэх ухаан, технологийн талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
9.1.1шинжлэх ухаан, технологи, инновацын талаарх хууль тогтоомжийг батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
9.1.2шинжлэх ухаан, технологи, инновацын үйл ажиллагаа, тэргүүлэх чиглэл, төсөл, хөтөлбөрт шаардлагатай санхүүжилтийг улсын төсөвт тусган батлах.
10 дугаар зүйлЗасгийн газар
10.1Засгийн газар шинжлэх ухаан, технологийн чиглэлээр дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
10.1.1шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах;
10.1.2шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлон батлах;
10.1.3шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх жилийн нарийвчилсан төлөвлөгөөг батлах;
10.1.4үндэсний судалгаа хөгжүүлэлтийн төслийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн хэмжээг тооцож, улсын төсөвт тусгуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
10.1.5төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллага байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах шийдвэр гаргах;
10.1.6шинжлэх ухаан, технологийн салбарт мөрдөх дараах журам, дүрмийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн батлах:
10.1.6.атөрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллагын үндсэн чиглэлийг санхүүжүүлэх журам;
10.1.6.бшинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийг тодорхойлох журам;
10.1.6.вшинжлэх ухаан, технологийн үйлдвэрлэлийн нэгдлийн үлгэрчилсэн дүрэм;
10.1.6.гэрдэм шинжилгээний байгууллагын дэргэд гарааны компани байгуулах журам;
10.1.6.дтөсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүнд бий болсон оюуны өмчийг өмчлүүлэх, ашиглуулах журам;
10.1.6.ешинжлэх ухаан, технологийн салбарын шагнал олгох, шагналын хэмжээг тогтоох журам;
10.1.6.жих эрдэмтдийн нэрэмжит шагнал олгох журам.
10.1.7хуульд заасан бусад бүрэн эрх.
11 дүгээр зүйлШинжлэх ухаан, технологи, инновацын үндэсний хороо
11.1Засгийн газар шинжлэх ухаан, технологи, инновацыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилтэд үнэлэлт өгөх, салбар дундын болон салбар дамнасан шинжлэх ухаан, технологийн бодлого, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, төсвийг үр ашигтай зарцуулах асуудлаар санал, зөвлөмж, тогтоол гаргах чиг үүрэг бүхий Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын үндэсний хороо /цаашид “Үндэсний хороо” гэх/-г Ерөнхий сайдын дэргэд байгуулан ажиллуулна.
11.2Үндэсний хороо дараах асуудлыг хэлэлцэн санал, зөвлөмж тогтоол гаргана:
11.2.1Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн өнөөгийн түвшин, цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлох;
11.2.2шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, тэргүүлэх чиглэл, жилийн нарийвчилсан төлөвлөгөөний төлөвлөлт, хэрэгжилт, үр дүнг үнэлэх;
11.2.3шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, тэргүүлэх чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсөв, үндэсний судалгаа хөгжүүлэлтийн төслийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтыг улсын төсвөөс санхүүжүүлэх;
11.2.4үндэсний судалгаа хөгжүүлэлтийн төслийн үр дүнг үнэлэх;
11.2.5төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний хүрээлэнг үнэлэх, дэмжих, хөгжүүлэх;
11.2.6төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлээс хэрэгжүүлж байгаа төслийн шинжлэх ухаан, технологийн хөгжилд үзүүлэх үр нөлөөг үнэлэх;
11.2.7яам, аймаг, нийслэлийн шинжлэх ухаан, технологи, инновацын салбар болон дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх;
11.2.8хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад Үндэсний хорооны даргаас оруулсан бусад асуудал.
11.3Үндэсний хороо нь 20 хүртэл гишүүнтэй байх бөгөөд Үндэсний хорооны дарга нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд байна.
11.4Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн, дүрэм, ажиллах журмыг Засгийн газар батална.
11.5Үндэсний хороо нь Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн шинжлэх ухаан, технологийн дэд зөвлөл, Шинжлэх ухааны Академи, их сургууль, төр, хувийн хэвшлийн эрдэм шинжилгээний байгууллага, мэргэжлийн холбоо, бизнесийн байгууллагын төлөөллөөс бүрдэнэ.
11.6Үндэсний хороо нь орон тооны ажлын албатай байх бөгөөд ажлын албаны бүтэц, зохион байгуулалтыг Үндэсний хорооны дүрэмд тусган зохицуулна.
11.7Үндэсний хороо нь орон тооны нарийн бичгийн даргатай байх бөгөөд нарийн бичгийн дарга нь ажлын албаны дарга байна.
12 дугаар зүйлШинжлэх ухаан, технологи, инновацын үндэсний хорооны тогтоол, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх
12.1Үндэсний хороо нь тогтоол, зөвлөмжийг Засгийн газар, асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, мэргэжлийн холбоо, холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.
12.2Засгийн газар шаардлагатай тохиолдолд тогтоол, зөвлөмжийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэж, зохих шийдвэрийг гаргана.
12.3Асуудал эрхэлсэн Засгийн гишүүн, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга энэ хуулийн 12.1-д заасан тогтоол, зөвлөмжийг холбогдох хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн болон төсвийн төсөлд тусган шийдвэрлүүлэх, эсхүл өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд асуудлыг шийдвэрлэн, хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.
13 дугаар зүйлЯамдын шинжлэх ухаан, технологи, инновацын салбар зөвлөл
13.1Шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд салбарын оролцоог хангах, шинжлэх ухаан, технологи, инновацын үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг уялдуулан зохицуулах үүрэг бүхий яамдын шинжлэх ухаан, технологи, инновацын орон тооны бус салбар зөвлөл /цаашид “Салбар зөвлөл” гэх/-ийг асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн байгуулан ажиллуулна.
13.2Салбар зөвлөл нь шинжлэх ухаан, технологи, инновацын үйл ажиллагаатай холбоотой дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
13.2.1урт, дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлого, шинжлэх ухаан, технологийн тэргүүлэх чиглэл, жилийн нарийвчилсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан салбарын шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх зорилт, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт, үр дүнг үнэлэх;
13.2.2салбарын шинжлэх ухаан, технологи, инновацын чадавхыг бэхжүүлэх;
13.2.3салбарын шинжлэх ухаан, технологийн тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн санал боловсруулах;
13.2.4салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлэх шинжлэх ухаан, технологийн хөтөлбөр, үндэсний болон салбарын судалгаа хөгжүүлэлтийн төслийн санал боловсруулах, үр дүн, тайланг үнэлэх;
13.2.5эрхэлсэн салбарын хэмжээнд шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн холбоог бэхжүүлэх арга хэмжээг боловсруулан хэрэгжүүлэх;
13.2.6судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын үр дүнг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
13.2.7салбарын эрдэм шинжилгээний байгууллагын удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох санал боловсруулах;
13.2.8эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургууль, энэ хуулийн 3.1.15-д заасан байгууллагатай хамтран ажиллах.
13.3Салбар зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрмийг Ерөнхий сайдын захирамжаар батална.
13.4Салбар зөвлөлийг тухайн асуудлыг эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн ахалж, зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны дүрмийг батална.
14 дүгээр зүйлАймаг, нийслэлийн шинжлэх ухаан, технологи, инновацын дэд зөвлөл
14.1Бүс, орон нутагт шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх зорилт, үйл ажиллагааг шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлоготой уялдуулан зохицуулах, хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий аймаг, нийслэлийн Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын дэд зөвлөл /цаашид “Дэд зөвлөл” гэх/-ийг аймаг, нийслэлийн Засаг даргын шийдвэрээр байгуулан ажиллуулна.
14.2Дэд зөвлөл дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
14.2.1энэ хуулийн 7.1-д заасан бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсруулах;
14.2.2бүс, орон нутгийн шинжлэх ухаан, технологи, инновацыг дэмжих чиглэлээр төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилт, зохицуулалтыг уялдуулах;
14.2.3бүс, орон нутаг хоорондын шинжлэх ухаан, технологийн солилцоо, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;
14.2.4бүс, орон нутгийн хэмжээнд шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийг уялдуулан хөгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөх, дэмжлэг үзүүлэх;
14.2.5бүс, орон нутгийн судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын үр дүнг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
14.2.6эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургууль, энэ хуулийн 3.1.15-д заасан байгууллагатай хамтран ажиллах;
14.2.7хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад дэд зөвлөлийн даргаас оруулсан бусад асуудал.
14.3Дэд зөвлөлийн ажиллах үлгэрчилсэн дүрмийг Ерөнхий сайдын захирамжаар батална.
14.4Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга дэд зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталж, дэд зөвлөлийг ахална.
15 дугаар зүйлШинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
15.1Шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:
15.1.1шинжлэх ухаан, технологийн талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, биелэлтийг хангуулах;
15.1.2шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, тэргүүлэх чиглэлийн төслийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх;
15.1.3бүс, орон нутагт шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх асуудлаар энэ хуулийн 7.1-д заасан баримт бичгийн төсөлд саналаа хүргүүлэх;
15.1.4энэ хуулийн 5.3-т заасан бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх;
15.1.5Үндэсний шинжлэх ухаан, технологийн санг нэгдсэн бодлого, удирдлагаар хангах, жилийн тайлан, төлөвлөгөөг хэлэлцэх;
15.1.6үндэсний судалгаа хөгжүүлэлтийн төсөл болон бусад судалгаа хөгжүүлэлтийн суурь, хэрэглээний, туршилт зүгшрүүлэлтийн төслийн чиглэл, санхүүжилтийг батлах;
15.1.7бусад төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагыг шинжлэх ухаан, технологийн талаарх чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах;
15.1.8үндэсний судалгаа хөгжүүлэлтийн төслийн хөрөнгийн ашиглалт, зарцуулалттай танилцах, үр дүнд нь хянан магадалгаа хийлгэх, үнэлгээ, дүгнэлт гаргуулах, шаардлагатай тохиолдолд санхүүжилтийг зогсоох, хохирлыг барагдуулах асуудлыг шийдвэрлэх;
15.1.9эрдэм шинжилгээний байгууллага болон судалгаа хөгжүүлэлтийн төслийг үнэлэх;
15.1.10энэ хуулийн 16.2.3, 16.2.4-т заасан үнэлгээнд үндэслэн технологийн түвшинг сайжруулах санал боловсруулах;
15.1.11шинжлэх ухаан, технологийн мэдээллийн нэгдсэн сан, сүлжээг бүрдүүлэх, оюуны өмчийн талаарх мэдээлэл, судалгааг хөгжүүлэх, нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, зохицуулах;
15.1.12шинжлэх ухаан, технологийн статистикийн мэдээлэл, шалгуур үзүүлэлтийг хөгжүүлэх, ашиглахтай холбоотой дараах үүргийг хэрэгжүүлнэ:
15.1.12.ашинжлэх ухаан, технологийн статистик мэдээлэл, шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах, хөгжүүлэх;
15.1.12.бшинжлэх ухаан, технологийн статистик мэдээлэл, шалгуур үзүүлэлтийг дотоод, гадаадын шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаа, судалгаа, хөгжүүлэлтийн үр дүнтэй харьцуулан судалж, дүн шинжилгээ хийх, шинжлэх ухаан, технологийн бодлогыг боловсруулан, хэрэгжүүлэхэд ашиглах;
15.1.12.втөрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн шинжлэх ухаан технологийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээ, судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын санхүү, хөрөнгө оруулалтын талаарх статистик мэдээллийг гаргуулан авах, нэгтгэн боловсруулах.
15.1.13төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллагын удирдах албан тушаалтны ажлын байрны тодорхойлолтод тавигдах нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох;
15.1.14шинжлэх ухаан, технологийн салбарт гадаадын улс, олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр, төслийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, зохицуулах;
15.1.15судалгаа хөгжүүлэлтийн төслийн тайланг архивлан хадгалах, түүний мэдээллийн нууцыг хамгаалах ажлыг нэгдсэн удирдлагаар хангах, төслийн үр дүн, шинэ мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх;
15.1.16шинжлэх ухааны үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах, шинжлэх ухаан, технологийн боловсрол олгох, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
15.1.17үндэсний инновацын экосистемийг хөгжүүлэх;
15.1.18эрдэм шинжилгээний хурал, зөвлөгөөн, семинар зохион байгуулах;
15.1.19эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээл шалгаруулж урамшуулах;
15.1.20шинжлэх ухаан, технологийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх нэгдсэн хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх;
15.1.21шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалах, олгох журмыг батлах;
15.1.22шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх, чадавхыг бэхжүүлэх талаар гадаадын улс, олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах;
15.1.23төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллагын эрдэм шинжилгээний ажилтны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх;
15.1.24салбар дундын ашиглалттай нээлттэй лабораторийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн дүрмийг батлах;
15.1.25төсвийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын үр дүнд бий болсон оюуны өмчид хамаарах бүтээгдэхүүнийг хууль, гэрээнд заасны дагуу иргэн, аж ахуйн нэгжид ашиглуулсны төлбөр авах журмыг батлах;
15.1.26шинжлэх ухаан, технологийн салбарын мэдээллийн нэгдсэн сан ажиллуулах журмыг батлах;
15.1.27шинжлэх ухаан, технологийн төслийн өртөг, зардлыг тодорхойлох, түүний зарцуулалтад санхүүгийн хяналт тавих журмыг батлах;
15.1.28шинжлэх ухаан, технологийн төсөлд шинжээчийг сонгон ажиллуулах, үнэлгээ өгөх журмыг батлах;
15.1.29залуу судлаач, эрдэмтэнд грант олгох журмыг батлах;
15.1.30төрөөс үзүүлэх шинжлэх ухаан, технологийн үйлчилгээг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах;
15.1.31хуулиар эрх олгосон бусад асуудал.
15.2Шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 15.1-д заасан эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхдээ тухайн асуудлаар гаргасан Үндэсний хорооны тогтоол, зөвлөмжийг харгалзан үзнэ.
16 дугаар зүйлШинжлэх ухааны Академи
16.1Шинжлэх ухааны Академи нь шинжлэх ухааны төрийн байгууллага бөгөөд түүний үйл ажиллагаатай холбогдох харилцааг Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Академийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар зохицуулна.
16.2Шинжлэх ухааны Академи шинжлэх ухаан, технологи, инновацын талаар дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:
16.2.1шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл, цөм технологи болон чиг хандлагын урьдчилсан таамаглалыг хийж, үр дүнг шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичигт тусгуулах санал боловсруулах;
16.2.2энэ хуулийн 16.2.1-д заасан таамаглалд үндэслэн үндэсний судалгаа хөгжүүлэлтийн төсөл, шинэ технологийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрийн талаар санал боловсруулан, төрийн захиргааны төв байгууллагад танилцуулах;
16.2.3шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн шинээр бий болсон үр дүнгийн эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг урьдчилан үнэлж, үр дүнг бодлогын баримт бичигт тусгуулах санал боловсруулж, төрийн захиргааны төв байгууллагад танилцуулах;
16.2.4үндэсний шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэхэд ач холбогдол бүхий цөм технологийг үнэлэх;
16.2.5шинжлэх ухаан, технологийн урьдчилсан таамаглалд шаардлагатай баримт материалыг холбогдох төрийн байгууллага, судалгааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, бизнес эрхлэгч болон түүнд хамаарал бүхий судалгааны байгууллагаас гаргуулан авах.
17 дугаар зүйлҮндэсний шинжлэх ухаан, технологийн сан
17.1Засгийн газар судалгаа хөгжүүлэлт болон инновацын төслийг санхүүжүүлэх, хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавих, үр дүнг тооцох зорилгоор Үндэсний шинжлэх ухаан, технологийн сан /цаашид “Сан” гэх/-г байгуулан ажиллуулна.
17.2Сан нь Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 18.3-т заасан арга хэмжээг санхүүжүүлнэ.
17.3Сан нь санхүүжилт олгохтой холбоотой дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:
17.3.1эрдэм шинжилгээний байгууллагад судалгаа хөгжүүлэлтийн үр дүнг ашиглахад зориулан эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр санхүүжилт олгох, олгосон хөрөнгийг эргэж төлүүлэх арга хэмжээ авах;
17.3.2судалгаа хөгжүүлэлтийн төслийг сонгон шалгаруулах, зээл, тэтгэлэг олгох, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үйл ажиллагаа нь нийтэд нээлттэй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх.
17.3Сан нь Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 22.3-т заасны дагуу ажлын албатай байх бөгөөд ажлын албаны бүтэц, орон тоог Засгийн газар тогтооно.
17.4Сангаас дэмжлэг үзүүлэх төсөл, арга хэмжээг сонгон шалгаруулах, тэтгэлэг, зээл олгох, хэрэгжилтэд хяналт тавих, эргэн төлүүлэхтэй холбоотой асуудлыг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 18.5-д заасан журамд тусган зохицуулна.
17.5Шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн ажлын албаны даргыг томилж, чөлөөлнө.
18 дугаар зүйлЭрдэм шинжилгээний байгууллага
18.1Эрдэм шинжилгээний байгууллагыг төрийн, хувийн, хамтарсан өмчийн хэлбэрээр байгуулж болно.
18.2Эрдэм шинжилгээний байгууллагад дараах байгууллага хамаарна:
18.2.1энэ хуулийн 3.1.3-т заасан шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг хүрээлэн, төв, лаборатори;
18.2.2Дээд боловсролын тухай хуулийн 22.4-т заасан эрдэм шинжилгээний байгууллагын зэрэглэлд хамаарах дээд боловсролын байгууллага;
18.2.3шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэлийн нэгдэл;
18.2.4төрийн болон орон нутгийн музей.
18.3Энэ хуулийн 18.2.1-д заасан байгууллага нь үндсэн үйл ажиллагааныхаа чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг ахиулах түр сургалт, ахисан түвшний сургалт явуулах, судалгаа, шинжилгээний ажлын үр дүнг нийтэд мэдээлэх, сурталчлах, эрдэм шинжилгээний сэтгүүл эрхлэн гаргах эрхтэй.
18.4Эрдэм шинжилгээний байгууллага өөрийн эрхэлсэн салбарын эрдэмтэн, мэргэжилтнийг оролцуулан судалгаа, шинжилгээний ажлын чиглэлээ тогтоох, хэрэгжүүлж байгаа судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын явц, үр дүнг хэлэлцэн, тэдгээрт үнэлэлт, дүгнэлт өгөх үүрэг бүхий Эрдмийн зөвлөлийг байгуулан ажиллуулна.
18.5Хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол эрдэм шинжилгээний байгууллага нь зохион байгуулалтын бүтцээ шууд удирдах дээд байгууллагын шийдвэрийг үндэслэн тогтооно.
18.6Энэ хуулийн 18.2.2-т заасан эрдэм шинжилгээний байгууллагын зэрэглэлд хамааруулах дээд боловсролын байгууллагыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно.
18.7Энэ хуулийн 18.2.2-т заасан байгууллага бүтэцдээ эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төв, лаборатори, зохион бүтээх товчоо, туршилт судалгааны бааз байгуулан ажиллуулах эрхтэй.
18.8Энэ хуулийн 18.2.3-т заасан байгууллага нь шинжлэх ухаан, технологийн болон аж ахуйн үйл ажиллагааг хослон явуулах эрхтэй.
18.9Энэ хуулийн 18.2.3-т заасан байгууллагын үйл ажиллагааг хэд хэдэн хуулийн этгээд гэрээний үндсэн дээр, эсхүл Иргэний хуулийн 25.4-т заасны дагуу хуулийн этгээдийн нэгдлийн хэлбэрээр эрхлэн гүйцэтгэж болох бөгөөд удирдлага, зохион байгуулалт, оролцогчдын эрх, үүргийг үүсгэн байгуулах баримт бичгээр тодорхойлно.
18.10Энэ хуулийн 18.2.3-т заасан байгууллагын шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг энэ хуулиар, үйлдвэрлэл, аж ахуйн үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг холбогдох бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна.
18.11Энэ хуулийн 18.2.3-т заасан байгууллагын үлгэрчилсэн дүрмийг Засгийн газар батлах бөгөөд удирдлагыг нь Удирдах зөвлөл хэрэгжүүлнэ.
18.12Энэ хуулийн 18.2.4-т заасан байгууллага нь өөрийн үйл ажиллагааны чиглэлд хамаарах судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлыг дангаараа буюу эрдэм шинжилгээний бусад байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх эрхтэй бөгөөд тэдгээрийг эрдэм шинжилгээний байгууллагын зэрэглэлд хамааруулах үнэлгээний үзүүлэлтийг шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно.
18.13Эрдэм шинжилгээний байгууллага өөрийн нэр, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, тэмдэг, харилцах данстай байх ба бэлгэ тэмдэг хэрэглэж болно.
18.14Эрдэм шинжилгээний байгууллага зориулалтын барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл болон туршилт явуулах бусад нөхцөлөөр хангагдсан байх бөгөөд ийнхүү хангах үүргийг үүсгэн байгуулагч хүлээнэ.
19 дүгээр зүйлЭрдэм шинжилгээний байгууллагыг байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах
19.1Хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол дараах этгээд эрдэм шинжилгээний байгууллагыг үүсгэн байгуулах эрхтэй:
19.1.1төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой эрдэм шинжилгээний байгууллагыг Засгийн газар;
19.1.2төрийн бус өмчийн эрдэм шинжилгээний байгууллагыг холбогдох хуульд заасан журмын дагуу үүсгэн байгуулагч.
19.2Эрдэм шинжилгээний байгууллагыг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгэнэ.
19.3Энэ хуулийн 19.2-т заасан эрдэм шинжилгээний байгууллагад тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран баталж мөрдүүлнэ.
19.4Эрдэм шинжилгээний байгууллагыг өөрчлөн байгуулах /нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх/ асуудлыг үүсгэн байгуулагч нь шийдвэрлэнэ.
19.5Эрдэм шинжилгээний байгууллагыг Иргэний хуулийн 32.1-д заасан үндэслэлээр татан буулгана.
19.6Энэ хуулийн 18.2.1-д заасан байгууллагад төрийн өмчийн төлөөлөл ажиллуулах, төрийн өмчийн эзэмшил, ашиглалт, зарцуулалтад хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулиар зохицуулна.
20 дугаар зүйлЭрдэм шинжилгээний байгууллага, ажилтны нийтлэг эрх, үүрэг
20.1Эрдэм шинжилгээний байгууллага, ажилтан дараах эрх эдэлнэ:
20.1.1шинжлэх ухаан, технологи болон үндэсний судалгаа хөгжүүлэлтийн төслийн гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтад оролцох;
20.1.2хууль тогтоомжоор нууцад хамааруулснаас бусад мэдээллийг чөлөөтэй олж авах;
20.1.3хууль тогтоомжоор төрийн болон байгууллагын нууцад хамааруулснаас бусад эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлынхаа үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх;
20.1.4шинжлэх ухаан, технологийн чиглэлээр гадаадын улс, олон улсын байгууллагаас зохион байгуулж байгаа эрдэм шинжилгээний хурал, зөвлөгөөн, чуулганд оролцох, судалгааныхаа ажлын үр дүнг мэдээлэх, харилцан мэдээлэл солилцох;
20.1.5олон улсын болон дотоод, гадаадын шинжлэх ухааны байгууллага, нийгэмлэг, холбоонд гишүүнээр элсэх, тэдгээрийн удирдлагад сонгогдох;
20.1.6эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх нөхцөл боломжоор хангагдах
20.1.7эрдэм шинжилгээний ажил болон бүтээлээ бодитойгоор үнэлүүлж, шагнал, урамшуулал хүртэх, хуульд заасан хөнгөлөлт эдлэх;
20.1.8судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын үр дүнг харилцан солилцох, хэвлэн нийтлэх;
20.1.9эрдэм шинжилгээний хурал, сургалт, семинар зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх, үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээлэл өгөх.
20.2Эрдэм шинжилгээний байгууллага, ажилтан дараах үүрэг хүлээнэ:
20.2.1шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны зарчим, эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүй, нэр төрийг эрхэмлэн ажиллах;
20.2.2шинжлэх ухаан, технологийн төсөл, туршилт, грантыг бодитой хэрэгжүүлэх;
20.2.3улсын санхүүжилтээр хийгдсэн судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын тайланг уг ажлыг дууссанаас хойш 60 хоногт багтаан захиалагч, санхүүжүүлэгч талд хүргүүлж хадгалуулах;
20.2.4эрдэм шинжилгээний ажлын явц, гүйцэтгэл, түүнчлэн санхүүжилтийн зориулалтаар олгосон хөрөнгийн зарцуулалтын мэдээ, тайланг захиалагч, санхүүжүүлэгч байгууллагын шаардсанаар тухай бүр үнэн зөв гаргаж өгөх;
20.2.5судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын явц, үр дүнд байгаль орчин, хүн, мал, амьтны эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлэхээр байдал илэрвэл мэргэжлийн байгууллагад мэдэгдэж дүгнэлт гаргуулах, уг байдал тогтоогдвол ажлаа зогсоох, учирч болох сөрөг нөлөөлөл, хохирлын талаар захиалагч, санхүүжүүлэгч, холбогдох бусад байгууллагад мэдэгдэх;
20.2.6шинжлэх ухаан, технологийн салбарт гадаадын улс, олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр, төслийн тухай мэдээллийг шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад бүртгүүлэх;
20.2.7судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын үр дүнг нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, ашиглахад хамтран ажиллаж дэмжлэг үзүүлэх.
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨРИЙН ДЭМЖЛЭГ
21 дүгээр зүйлҮндэсний судалгаа хөгжүүлэлтийн төслийг боловсруулах, батлах, дэмжлэг үзүүлэх
21.1Төрийн захиргааны төв байгууллага өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд хэрэгжүүлэх үндэсний судалгаа хөгжүүлэлтийн төслийг салбар зөвлөлтэй хамтран боловсруулж, саналаа шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.
21.2Шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага үндэсний судалгаа хөгжүүлэлтийн төслийн саналыг хянан үзэж, Үндэсний хороогоор хэлэлцүүлсний дараа Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төсөлд тусгуулахаар эдийн засаг, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.
21.3Эдийн засаг, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага үндэсний судалгаа хөгжүүлэлтийн төслийг төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичигтэй уялдуулан хянаж, дараа жилийн Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төсөлд тусган, шийдвэрлүүлнэ.
21.4Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан үндэсний судалгаа хөгжүүлэлтийн төсөлд шаардлагатай санхүүжилтийг тухайн жилийн улсын төсөвт тусган батална.
21.5Үндэсний судалгаа, хөгжүүлэлтийн төсөлд төрөөс дараах дэмжлэг үзүүлнэ:
21.5.1үндэсний судалгаа хөгжүүлэлтийн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлыг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн санхүүжүүлэх;
21.5.2үндэсний судалгаа хөгжүүлэлтийн төслийн үр дүнг олон нийтэд нээлттэй болгох, түгээх, үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэхэд шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх.
22 дугаар зүйлХувийн хэвшлийн судалгаа хөгжүүлэлт, технологийн хөгжлийг дэмжих
22.1Засгийн газар аж ахуйн нэгж, хувийн хэвшлийн шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаа, судалгаа хөгжүүлэлтийн ажил, технологи дамжуулалт, ашиглалтыг дэмжих зорилгоор хүний нөөцийн хөгжүүлэлт, хамтарсан санхүүжилт зэрэг бодлогын дэмжлэгийг хэрэгжүүлнэ.
22.2Аж ахуйн нэгж, байгууллага тухайн жилд шинжлэх ухаан, технологи, инновацыг хөгжүүлэх чиглэлээр судалгаа хөгжүүлэлтийн ажилд оруулсан хөрөнгө оруулалтын болон бусад зардлыг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэлд бүрэн тусгаж, тайлагнана.
23 дугаар зүйлЭрдэм шинжилгээний байгууллагын засаглал, суурь шинжлэх ухааныг дэмжих
23.1Засгийн газар төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллагын засаглал, менежмент, судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлыг идэвхжүүлэх зорилгоор судалгааны үндсэн чиглэлийн санхүүжилтийн дэмжлэг олгоно.
23.2Энэ хуулийн 23.1-д заасан судалгааны үндсэн чиглэлийн санхүүжилтийн дэмжлэг олгох журмыг Засгийн газар батална.
23.3Засгийн газар энэ хуулийн 23.1-д заасан дэмжлэгт шаардагдах зардлыг улсын төсөвт жил бүр тусгана.
24 дүгээр зүйлШинжлэх ухаан, технологийн олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих
24.1Хууль тогтоомж, олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол олон улсын байгууллага, гадаадын улс, тэдгээрийн байгууллага, хуулийн этгээд, иргэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх, хамтарсан эрдэм шинжилгээний байгууллага байгуулах эрхтэй.
24.2Засгийн газар Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн түвшинг дээшлүүлэх, олон улсын хамтын нийгэмлэгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилгоор гадаадын улс, олон улсын байгууллага, шинжлэх ухааны төрөлжсөн байгууллагатай дараах чиглэлээр хамтран ажиллана:
24.2.1олон улсын хамтарсан судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлыг дэмжих;
24.2.2шинжлэх ухаан, технологийн хүний нөөцийг солилцох, шинжлэх ухаан, технологийн шилдэг мэргэжилтнийг гадаадаас авч ажиллуулах;
24.2.3гадаадын эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлэх;
24.2.4судалгаа, хөгжүүлэлтийн дэд бүтэц болон шинжлэх ухаан, технологитой холбоотой мэдлэг, мэдээллийг хамтран ашиглахыг дэмжих;
24.2.5эрдэмтэн, судлаачдыг гадаадын улс орны шинжлэх ухааны байгууллагад ажиллуулах, шинжлэх ухаан, технологийн чиглэлээр олон улсын арга хэмжээг Монгол Улсад зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх;
24.2.6олон улсын байгууллагаар дамжуулан шинжлэх ухаан, технологийн олон талт хамтын ажиллагаа явуулах.
24.3Монгол Улсын харьяат эрдэмтэн, судлаач, эрдэм шинжилгээний байгууллага нь гадаадын улс болон олон улсын шинжлэх ухааны нийгэмлэг, холбоо, сүлжээнд гишүүнээр элсэх эрхтэй.
25 дугаар зүйлШинжлэх ухаан, технологийн соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх
25.1Засгийн газар шинжлэх ухаан, технологийн талаарх олон нийтийн ойлголт, мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлэх, шинжлэх ухааны үр дүнг сурталчлах, нийгмийн хөгжилд ашиглах боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн шинжлэх ухаан, технологийн соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлогод тусган хэрэгжүүлнэ.
25.2Засгийн газар шинжлэх ухаан, технологийн соёлыг дараах хэлбэрээр түгээн дэлгэрүүлж, сурталчилна:
25.2.1шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн төв, шинжлэх ухааны музей байгуулах;
25.2.2шинжлэх ухаан, технологийн соёлыг түгээн дэлгэрүүлэхтэй холбоотой төсөл хэрэгжүүлэх;
25.2.3бүс, орон нутгийн иргэд, хүүхэд залууст зориулсан шинжлэх ухаан, технологийг түгээн дэлгэрүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулах;
25.2.4шинжлэх ухаан, технологийн соёлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бусад байгууллагыг дэмжих.
25.2.5шинжлэх ухаан, технологийн салбарт онцгой амжилт гаргасан эрдэмтэн, судлаач, инженерийг алдаршуулах замаар иргэд, олон нийтэд шинжлэх ухааны нэр хүндийг дээшлүүлэх, технологийг сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ, АЖИЛТАН ТҮҮНИЙ НИЙГМИЙН ДААТГАЛ
26 дугаар зүйлШинжлэх ухаан, технологийн хүний нөөцийг бэлтгэх, хөгжүүлэх
26.1Засгийн газар шинжлэх ухаан, технологийн хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулах, бүтээлч, олон талт ур чадвартай хүний нөөцийг бэлтгэх, хөгжүүлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:
26.1.1шинжлэх ухаан, технологийн хүний нөөцийн урт, дунд хугацааны эрэлт, нийлүүлэлтийн хэтийн төлөвийг тодорхойлох;
26.1.2шинжлэх ухаан, технологийн хүний нөөцийг сургах, тогтвор суурьшилтай ажиллах, нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр нэгдсэн хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлэх;
26.1.3шинжлэх ухаан, технологийн хүний нөөцийг бэлтгэх, мэргэшүүлэх, давтан сургахад дэмжлэг үзүүлэх;
26.1.4шинжлэх ухаан, технологийн боловсролыг хөгжүүлэх, чанарыг сайжруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;
26.1.5шинжлэх ухаан, технологийн салбарын өндөр ур чадвартай хүний нөөцийг бэлтгэхэд чиглэсэн шинжлэх ухаан, дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг хөгжүүлэх.
26.2Шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь шинжлэх ухаан, технологийн салбарын хүний ​​нөөцийн нээлттэй мэдээллийн санг бий болгож, нөөцийг ашиглах, солилцох боломжийг бүрдүүлнэ.
27 дугаар зүйлШинжлэх ухааны авьяастныг дэмжих, хөгжүүлэх
27.1Шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь шинжлэх ухааны авьяастай хүүхдийг эрт илрүүлэх, авьяасыг системтэйгээр хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх хөтөлбөрийг баталж, хэрэгжүүлнэ.
27.2Засгийн газар шинжлэх ухаан, технологийн салбарын авьяаслаг судлаачдыг нээн илрүүлэх, мэргэшүүлэх, солилцооны хөтөлбөрт хамруулах, олон улсын судалгаанд оролцох боломжийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
27.3Засгийн газар гадаадын улс оронд мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа авьяаслаг эрдэмтэн, судлаачыг эх орондоо ирж ажиллах нөхцөлөөр хангах замаар тэдний оюуны чадамж, нөөцийг салбарын хөгжилд зориулах, шинжлэх ухааны залуу үеийг бэлтгэхэд шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
27.4Гадаадын улс, олон улсын байгууллагаас Монгол Улсад олгосон зээл, тусламжийн нэгээс доошгүй хувийг шинжлэх ухааны авьяастныг дэмжин, хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд зарцуулна.
28 дугаар зүйлЭрдэм шинжилгээний ажилтан, түүний нийгмийн баталгаа
28.1Эрдэм шинжилгээний ажилтан нь шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаа, төсөл, судалгаа хөгжүүлэлтийн ажил, олон улсын судалгааны хамтарсан төсөл, хөтөлбөрт үндсэн гүйцэтгэгчээр ажиллах эрхтэй.
28.2Эрдэм шинжилгээний ажилтанд дараах зэрэг дэв олгоно:
28.2.1эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан;
28.2.2эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан;
28.2.3эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан;
28.2.4эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан.
28.3Эрдэм шинжилгээний ажилтны зэрэг дэвийн тодорхойлолт, нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.
28.4Судалгааны ажлын арга барил эзэмшсэн байдал, ур чадварын түвшин, ажлын үр дүнг үнэлэх, зэрэг дэвийг тогтоох зорилгоор эрдэм шинжилгээний ажилтныг 4 жил тутамд аттестатчилалд хамруулах бөгөөд холбогдох журмыг шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална. Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар аттестатчилалд хугацаандаа хамрагдаагүй эрдэм шинжилгээний ажилтныг аттестатчилалд нөхөн хамруулна.
28.5Эрдэм шинжилгээний ажилтан үйл ажиллагаандаа Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, мөн хуулийн 7.3-т заасны дагуу Засгийн газраас тогтоосон ёс зүйн хэм хэмжээг сахин мөрдөнө.
28.6Эрдэм шинжилгээний ажилтан дараах нийгмийн баталгаагаар хангагдана:
28.6.1мэдлэг чадвар, ажлынхаа үр дүнд тохирсон цалин, нэмэгдэл хөлс, зэрэг дэв, цол, ур чадварын нэмэгдэл, нөхөн олговор, тусламж, шагнал урамшуулал авах, хуульд заасан бусад хөнгөлөлт эдлэх;
28.6.2орон сууц барих буюу худалдан авах зориулалтаар буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээл авах;
28.6.3шинжлэх ухаан, технологийн салбарт 20 ба түүнээс дээш жил ажилласан, шинжлэх ухааны салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлд хамаарах албан хаагч өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох бол ажиллаж байгаа байгууллагаас нь Төрийн албаны тухай хуулийн 60.1-д заасан нэг удаагийн буцалтгүй мөнгөн тэтгэмжийг олгох;
28.6.4иргэн, хуулийн этгээд, нутгийн захиргааны байгууллагын захиалгаар судалгаа хөгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэсэн бол захиалагчаас нэмэгдэл цалин, урамшуулал, бусад дэмжлэг авах;
28.6.5хуульд заасан бусад баталгаа.
28.7Улсын төсвөөс санхүүждэг эрдэм шинжилгээний байгууллагын ажилтны цалингийн сүлжээ, тэдгээрт нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс олгох журмыг Засгийн газар батална.
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
29 дүгээр зүйлШинжлэх ухаан, технологийн хөрөнгө оруулалт, дэд бүтэц
29.1Засгийн газар шинжлэх ухаан технологийг хөгжүүлэх, судалгаа хөгжүүлэлтийн ажилд шаардлагатай санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тогтвортой байлгах, тасралтгүй нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
29.2Засгийн газар энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан бодлогын баримт бичигт тусгагдсан арга хэмжээнд шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бүрдүүлж, санхүүжүүлэх бөгөөд хөрөнгө оруулалтыг үр ашигтай зарцуулахад хяналт тавина.
29.3Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага энэ хуулийн 7.1-д заасан бодлогын баримт бичигт тусгагдсан арга хэмжээнд шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бүрдүүлж, санхүүжүүлэн хөрөнгө оруулалтын нөөцийг үр ашигтай зарцуулахад хяналт тавина.
29.4Засгийн газар судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлыг тогтвортой, үр ашигтай гүйцэтгэхэд шаардлагатай барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжөөр хангах, дэд бүтцийг байгуулах, өргөтгөх, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
29.5Засгийн газар шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийг хамтад нь харилцан уялдаатай, үр ашигтай явуулах, инновац, гарааны бизнесийг хөгжүүлэх зорилгоор шинжлэх ухааны парк, шинжлэх ухаан, технологийн цогцолборыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлнэ.
29.6Засгийн газар энэ хуулийн 29.5-д заасан парк, цогцолборын үйл ажиллагаанд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг хэсэгчлэн, эсхүл бүхэлд нь санхүүжүүлнэ.
30 дугаар зүйлШинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх эх үүсвэр
30.1Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааг дараах эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ:
30.1.1улсын төсөв;
30.1.2орон нутгийн төсөв;