Хууль санаачлагч нар
 Төрийн албаны зөвлөл
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Тайлан мэдээлэл

2024 ОНЫ 3-Р САРЫН 28 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан
(1_ТАЗ_ийн_үйл_ажиллагааны_тайлан_2023.pdf)
Төрийн албан хаагчийн 2023 оны улсын нэгдсэн тоо бүртгэлийн тайлан
(2_Бүрэлдэхүүн_хөдөлгөөний_тайлан_2023.pdf)
Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагаанд хийсэн системчилсэн үнэлгээний тайлан
(3.Системчилсэн үнэлгээ-2023.pdf)