Хууль санаачлагч нар
 Үндэсний статистикийн хороо
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Тайлан мэдээлэл

2023 ОНЫ 3-Р САРЫН 30 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

Үндэсний статистикийн хорооны 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2022 оны үйл ажиллагааны системчилсэн үнэлгээний тайланТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Үндэсний статистикийн хорооны 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2022 оны үйл ажиллагааны системчилсэн үнэлгээний тайлан
(Үндэсний статистикийн хорооны 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2022 оны үйл ажиллагааны системчилсэн үнэлгээний тайлан.pdf)