Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Засгийн газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах

Монгол Улсын хууль

2021 ОНЫ 11-Р САРЫН 24 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл

1 дүгээр зүйлГазрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсгийн “дамжуулан” гэсний дараа “агаарын хөлгийн түлшнээс бусад” гэж нэмсүгэй.
2 дугаар зүйлЭнэ хуулийг баталсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


ТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Үзэл баримтлал
(Үзэл баримтлал.pdf)
Танилцуулга
(Танилцуулга.pdf)
Тандан судалгаа
(2021.11.11 Урьдчилан тандан судлах үнэлгээний тайлан.docx)
Цахим эх хувь
(Цахим эх хувь.pdf)