Хууль санаачлагч нар
 Санхүүгийн зохицуулах хороо
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Тайлан мэдээлэл

2023 ОНЫ 3-Р САРЫН 30 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны үйл ажиллагааны тайланТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан
(Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан.pdf)
СЗХ-ны 2022 оны үйл ажиллагааны системчилсэн үнэлгээний тайлан
(СЗХ-ны 2022 оны үйл ажиллагааны системчилсэн үнэлгээний тайлан.pdf)
СЗХ-ны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан
(СЗХ-ны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан.pdf)