Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Засгийн газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Монгол Улсын хууль

2023 ОНЫ 1-Р САРЫН 9 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

"Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Конвенцын 56 дугаар зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Протокол"-ыг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Хуулийн төсөл өргөн мэдүүлэх тухай албан бичиг
(ОУ_нисэх_56р_проткол_соёрхон_батлах-1.pdf)
Хуулийн төсөл өргөн мэдүүлэх хугацааг товлох тухай
(ОУ_нисэх_56р_проткол_соёрхон_батлах-2.pdf)
Яамдын албан бичиг
(ОУ_нисэх_56р_проткол_соёрхон_батлах-3-5.pdf)