Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Засгийн газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Монгол Улсын хууль

2022 ОНЫ 4-Р САРЫН 6 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРГҮЙДЛИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1 дүгээр зүйлХуулийн зорилт
1.1Энэ хуулийн зорилт нь төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэх, төлбөрийн чадваргүй хуулийн этгээдийг дахин зохион байгуулах, татан буулгах замаар төлбөрийн чадваргүйдлийн хэргийг хянан шийдвэрлэх, төлбөрийн чадваргүйдлээс урьдчилан сэргийлэх бүтцийн өөрчлөлтийн ажиллагааг явуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2 дугаар зүйлТөлбөрийн чадваргүйдлийн хууль тогтоомж
2.1Төлбөрийн чадваргүйдлийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль , Иргэний хууль , Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль , Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль , энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.
2.2Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.
3 дугаар зүйлХуулийн үйлчлэх хүрээ
3.1Монгол Улсын хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй, энэ хуулийн 3.2-т зааснаас бусад хуулийн этгээдийн төлбөрийн чадваргүйдлийн хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх, төлбөрийн чадваргүйдлээс урьдчилан сэргийлэх бүтцийн өөрчлөлтийн ажиллагааг явуулахтай холбогдсон харилцааг энэ хуулиар зохицуулна.
3.2Банкны төлбөрийн чадваргүйдэлтэй холбоотой харилцааг банкны хууль тогтоомжоор зохицуулна.
3.3Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.5, 24.1.7, 24.1.8, 24.1.9, 24.1.10, 24.1.11, 24.1.12, 24.1.13, 24.1.14-т заасан зохицуулалттай этгээд болон банк бус санхүүгийн байгууллага, даатгагч, хадгаламж зээлийн хоршоо, төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, хуульд заасны дагуу үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн төлбөрийн чадваргүйдэлтэй холбоотой хуулиар тусгайлан зохицуулснаас бусад харилцааг энэ хуулиар зохицуулна.
3.4Төрийн байгууллага, албан газар, шашны байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлэг, хувийн хэвшлээс гүйцэтгэх боломжгүй, төрөөс нийтийн хэрэгцээг хангах зайлшгүй шаардлагатай салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн төлбөрийн чадваргүйдэлтэй холбоотой харилцааг хуулиар тусгайлан зохицуулснаас бусад харилцааг энэ хуулиар зохицуулна.
3.5Энэ хуулийн 3.1-д заасан хуулийн этгээдийн төлбөрийн чадваргүйдлийн хэргийг хянан шийдвэрлэх, төлбөрийн чадваргүйдлээс урьдчилан сэргийлэх бүтцийн өөрчлөлтийн ажиллагааг явуулахтай холбоотой энэ хуулиар зохицуулаагүй харилцааг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар зохицуулна.
4 дүгээр зүйлХуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт
4.1Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:
4.1.1"үүрэг гүйцэтгүүлэгч” гэж үүрэг гүйцэтгэгчээс үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрх бүхий этгээдийг;
4.1.2"үүрэг гүйцэтгэгч” гэж төлбөрийн чадваргүй болсон хуулийн этгээдийг;
4.1.3“үүрэг хүлээгч” гэж үүрэг гүйцэтгэгчийн өмнө үүрэг хүлээсэн этгээдийг;
4.1.4.“хүсэлт гаргагч” гэж төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэхээр шүүхэд хүсэлт гаргасан этгээдийг;
4.1.5.“төлбөрийн чадваргүйдэл” гэж энэ хуулийн 22.1-д заасан нөхцөлүүд бүрдсэн байхыг;
4.1.6.“төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа” гэж төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх, хуваарилагдах хөрөнгийг худалдах, хуваарилах, үүрэг гүйцэтгэгчийг татан буулгах, дахин зохион байгуулах ажиллагааг;
4.1.7.“төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны зардал” гэж шүүхийн зардал, хэрэг гүйцэтгэгчийн ажлын хөлс, зардал, олон нийтэд мэдээлэл хүргэхтэй холбоотой зардал, үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн зөвлөлийн урамшуулал, бусад зардлыг;
4.1.8.“төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны урьдчилсан төлбөр” гэж төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны зардлыг нөхөх зорилгоор энэ хуульд заасан журмын дагуу хүсэлт гаргагч, эсхүл сонирхогч этгээдээс төлсөн мөнгөн хөрөнгийг;
4.1.9.“дахин зохион байгуулах ажиллагаа” гэж үүрэг гүйцэтгэгчид үйл ажиллагаагаа хэвийн үргэлжлүүлэх боломж олгох, нэхэмжлэлийн шаардлагыг илүү үр дүнтэй хангах зорилгоор дахин зохион байгуулах төлөвлөгөөний үндсэн дээр хэрэгжүүлэх ажиллагааг;
4.1.10.“татан буулгах ажиллагаа” гэж үүрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааг зогсоож, эд хөрөнгө, эрхийг худалдан борлуулж, энэ хуульд заасны дагуу нэхэмжлэлийн шаардлагыг ханган татан буулгах ажиллагааг;
4.1.11дахин хөрөнгөжүүлэх” гэж төлбөрийн чадваргүй болсон хуулийн этгээдэд төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлснээс хойш зээл олгохыг;
4.1.12.“доод эрэмбийн үүрэг гүйцэтгүүлэгч” гэж доод эрэмбийн шаардлага гаргасан үүрэг гүйцэтгүүлэгчийг;
4.1.13“нэгдмэл сонирхолтой этгээд” гэж Компанийн тухай хуулийн 99.1-д заасан этгээдийг;
4.1.14“хуваарилагдах хөрөнгө” гэж энэ хуулийн 73.1-д заасан төлбөрийн чадваргүйдийн ажиллагааны хуваарилагдах хөрөнгийг;
4.1.15“төлбөрийн чадваргүйдлээс урьдчилан сэргийлэх бүтцийн өөрчлөлтийн ажиллагаа” гэж төлбөрийн чадвартай боловч санхүүгийн хүндрэлд орж төлбөрийн үүргээ зогсоосон хуулийн этгээд бүтцийн өөрчлөлтийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх замаар санхүүгийн нөхцөл байдлаа үр дүнтэй сэргээх, сайжруулах, үйл ажиллагаагаа хэвийн үргэлжүүлэхэд чиглэсэн ажиллагааг.
5 дугаар зүйл.Төлбөрийн чадваргүйдлийн хэргийн оролцогч
5.1Үүрэг гүйцэтгэгч, үүрэг гүйцэтгүүлэгч, хэрэг гүйцэтгэгч нь төлбөрийн чадваргүйдлийн хэргийн оролцогч болно.
5.2Хэргийн оролцогч хэргийн бусад оролцогчийн мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, бусдад дамжуулахгүй байх үүрэгтэй.
6 дугаар зүйл.Үүрэг гүйцэтгэгчийн хамтран ажиллах үүрэг
6.1Үүрэг гүйцэтгэгч нь шүүх, түр хэрэг гүйцэтгэгч, хэрэг гүйцэтгэгч, үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн зөвлөлтэй, зөвлөлгүй бол үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хуралтай хамтран ажиллах, төлбөрийн чадваргүйдлийн хэрэгтэй холбоотой өөрт байгаа мэдээллийг тэдгээрийн болон үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн шаардлагаар гаргаж өгөх үүрэгтэй.
6.2Энэ хуулийн 6.1-д заасан үүрэг төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлтийг шүүхэд гаргахаас өмнөх гурван жилийн хугацаанд үүрэг гүйцэтгэгч хуулийн этгээдэд эрх бүхий албан тушаал эрхэлж байсан этгээдэд нэгэн адил хамаарна.
6.3Үүрэг гүйцэтгэгч өөрийн хөрөнгийн байдлыг дордуулах, нуун дарагдуулах үйлдэл хийхийг хориглоно.
7 дугаар зүйлТөлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны зардал, урьдчилсан төлбөр
7.1Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны зардлыг үүрэг гүйцэтгэгч хариуцна.
7.2Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлт гаргасан этгээд төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны урьдчилсан төлбөрийг төлөх үүрэгтэй.
7.3Энэ хуулийн 7.2-т заасан урьдчилсан төлбөрийн хэмжээг тооцох журмыг хууль зүйн болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.
8 дугаар зүйлУлсын тэмдэгтийн хураамж төлөх
8.1Хуульд заасны дагуу чөлөөлөгдсөнөөс бусад тохиолдолд төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлт гаргасан этгээд Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 72.1-д заасан хэмжээгээр улсын тэмдэгтийн хураамж төлнө.
8.2Нэхэмжлэлийн шаардлагын талаар өмнө гарсан шүүхийн шийдвэртэй бол улсын тэмдэгтийн хураамж төлөхгүй.
8.3Нэхэмжлэлийн шаардлага гаргаж байгаа этгээдийн нэхэмжлэлийн шаардлага маргаантай бол Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 72.2-т заасан хэмжээгээр улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх бөгөөд маргааныг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
9 дугаар зүйл.Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны талаар нийтэд мэдээлэх
9.1Энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны талаар нийтэд мэдээлэхээр заасан мэдээллийг шүүхийн болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн байгууллагын цахим хуудас, өдөр тутмын хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэлд шүүгчийн захирамж гарсан өдрөөс хойш тав хоногийн дотор байршуулна.
9.2Энэ хуулийн 9.1-д заасан нийтэд мэдээлэх мэдээлэлд үүрэг гүйцэтгэгч болон түүний салбар, төлөөлөгчийн газрын хаягийг тодорхой заасан байна.
9.3Энэ хуулийн 9.1-д заасны дагуу нийтэд мэдээлснийг мэдээллийн бусад эх сурвалжид эш татахыг хориглоно.
9.4Энэ зүйлд заасан журмаар нийтэд мэдээлсэн бол хэргийн оролцогчдод шаардлагатай мэдээллийг хүргүүлсэнд тооцно.
10 дугаар зүйл.Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны явцад гаргасан шүүгчийн захирамжид гомдол гаргах
10.1Энэ хуульд заасан тохиолдолд төлбөрийн чадваргүйдлийн хэргийг хянан шийдвэрлэж байгаа шүүгчийн захирамжид холбогдох этгээд гомдол гаргах эрхтэй.
10.2Энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол холбогдох этгээд шүүгчийн захирамж гарсан өдрөөс хойш тав хоногийн дотор тухайн шатны шүүхэд гомдлоо гаргана.
10.3Шүүгчийн захирамжид энэ хуулийн 10.2-т заасны дагуу гаргасан гомдлыг тухайн хэргийг хянан шийдвэрлэж байгаа шүүгчийг оролцуулахгүйгээр гурван шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр долоо хоногийн дотор хянан шийдвэрлэж, дараах тогтоолын аль нэгийг гаргана:
10.3.1захирамжийг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхих;
10.3.2захирамжид өөрчлөлт оруулах;
10.3.3захирамжийг хүчингүй болгох.
10.4Энэ хуулийн 10.3-т заасан тогтоол эцсийн шийдвэр байна.
10.5Энэ хуульд заасны дагуу гомдол гаргахад Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 171 дүгээр зүйл хамаарахгүй.
11 дугаар зүйл.Төлбөрийн чадваргүйдлийн хэргийг хянан шийдвэрлэх шүүхийн харьяалал
11.1Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлтийг үүрэг гүйцэтгэгчийн ажил хэргээ байнга явуулдаг, эсхүл удирдах байгууллага нь байгаа газрын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх хянан шийдвэрлэнэ.
11.2Үүрэг гүйцэтгэгчийн хөрөнгө гадаад улсад байх, салбар, төлөөлөгчийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгө нь засаг захиргааны хэд хэдэн нэгжийн нутаг дэвсгэрт оршин байх нь энэ хуулийн 11.1-д заасан харьяаллыг өөрчлөх үндэслэл болохгүй.
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРГҮЙДЛИЙН АЖИЛЛАГААГ ЭХЛҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХ, ХҮСЭЛТИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ
12 дугаар зүйлТөлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлт гаргах этгээд
12.1Үүрэг гүйцэтгүүлэгч төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлтийг шүүхэд гаргах эрхтэй.
12.2Үүрэг гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэх удирдлага төлбөрийн чадваргүй болсныг мэдсэн буюу мэдэх боломжтой байсан өдрөөс хойш 45 хоногийн дотор төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлтийг шүүхэд гаргах үүрэгтэй.
12.3Энэ хуулийн 12.1-д заасан этгээд төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэхээс өмнө хүсэлтээ хэдийд ч татан авч болно.
13 дугаар зүйлҮүрэг гүйцэтгүүлэгчийн төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлтийн хэлбэр, агуулга
13.1Үүрэг гүйцэтгүүлэгч төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлтийг шүүхэд бичгээр гаргана.
13.2Энэ хуулийн 13.1-д заасан хүсэлтэд дараах зүйлийг тусгасан байна:
13.2.1хүсэлт гаргаж байгаа шүүхийн нэр;
13.2.2хүсэлт гаргагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, хаяг, оршин байгаа газар;
13.2.3үүрэг гүйцэтгэгчийн оноосон нэр, хаяг, оршин байгаа газар;
13.2.4хүсэлт гаргах үндэслэл, нотлох баримт;
13.2.5нэхэмжлэлийн шаардлага, үндэслэл, нотлох баримт;
13.2.6нэхэмжлэлийн үнэ;
13.2.7хавсаргасан баримт бичгийн жагсаалт.
13.3Энэ хуулийн 13.2.7-д заасан баримт бичигт дараах баримт бичиг хамаарна:
13.3.1тухайн шаардлагын талаар өмнө нь шүүхийн шийдвэр гарч байсан бол уг шийдвэр;
13.3.2шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад явуулсан гүйцэтгэх хуудас;
13.3.3шаардах эрх нь барьцаагаар хангагдсан бол энэ тухай тайлбар, холбогдох нотлох баримт;
13.3.4улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт, эсхүл уг хураамжаас чөлөөлүүлэх, хөнгөлүүлэх, хэсэгчлэн төлөх, төлөх хугацааг хойшлуулах хүсэлт.
14 дүгээр зүйлҮүрэг гүйцэтгэгчийн төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлтийн хэлбэр, агуулга
14.1Үүрэг гүйцэтгэгч төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлтийг шүүхэд бичгээр гаргана.
14.2Энэ хуулийн 14.1-д заасан хүсэлтэд дараах зүйлийг тусгасан байна:
14.2.1хүсэлт гаргаж байгаа шүүхийн нэр;
14.2.2хүсэлт гаргагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр, хаяг, төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, хаяг;
14.2.3хүсэлт гаргаж байгаа үндэслэл, түүнийг нотлох баримт;
14.2.4хавсаргасан баримт бичгийн жагсаалт.
14.3Энэ хуулийн 14.2.4-т заасан баримт бичигт дараах баримт бичиг хамаарна:
14.3.1хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсантай холбоотой баримт бичиг;
14.3.2хуулийн этгээдийн сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайлан, 3 жилээс бага хугацаагаар үйл ажиллагаа явуулсан бол тухайн хугацааны тайлан;
14.3.3төлбөрийн чадваргүй болсон шалтгаан, тайлбар;
14.3.4үүрэг гүйцэтгэгчийн өмчилж байгаа хөрөнгө, түүний жагсаалт, байршлыг заасан дэлгэрэнгүй мэдээлэл, хөрөнгийн үнэлгээний талаарх санал;
14.3.5үүрэг хүлээгч болон үүрэг гүйцэтгэгчдэд өртэй этгээдийн нэр, хаяг, төлбөрийн мэдээлэл, барьцаагаар хангагдсан эсэх талаарх баримт;
14.3.6үүрэг гүйцэтгэгчид мэдэгдэж байгаа үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн нэр, хаяг, төлбөрийн мэдээлэл, барьцаагаар хангагдсан эсэх, үүрэг үүссэн үндэслэлийн талаарх мэдээлэл;
14.3.7үүрэг гүйцэтгэгчтэй холбоотой шүүх, арбитр, маргаан шийдвэрлэх бусад журмаар хянан шийдвэрлэгдэж байгаа хэрэг, маргаан байгаа бол түүний талаарх мэдээлэл, нэхэмжлэлийн агуулга, шийдвэр гүйцэтгэлийн шатанд байгаа гүйцэтгэх баримт бичгийн талаарх мэдээлэл;
14.3.8харилцагч банк болон бусад санхүүгийн байгууллагын нэр, хаяг, тэдгээрт эзэмшиж байгаа дансны дугаарын талаарх мэдээлэл;
14.3.9улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт, эсхүл уг хураамжаас чөлөөлүүлэх, хөнгөлүүлэх, хэсэгчлэн төлөх, төлөх хугацааг хойшлуулах хүсэлт.
14.4Энэ хуулийн 12.2-т заасан үүргээ биелүүлээгүйн улмаас үүрэг гүйцэтгүүлэгчид учруулсан хохирлыг хүсэлт гаргах үүрэг бүхий гүйцэтгэх удирдлага хувийн хөрөнгөөрөө хариуцна.
14.5Энэ хуулийн 14.4-т заасан хохирлын хэмжээ үүрэг гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэх удирдлага энэ хуульд заасан хугацаанд төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлт гаргаагүйн улмаас учирсан хохирлын хэмжээгээр хязгаарлагдана. Тайлбар: Энэ хуулийн 14.3.6-д заасан “төлбөрийн мэдээлэл”-д гэм хор, татварын болон гаалийн албаны тодорхойлолтоор баталгаажсан татварын өр, нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолтоор баталгаажсан нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр, хөдөлмөрийн хөлс, бусад төрлийн гэрээний болон гэрээний бус үүргийн дагуу үүссэн төлбөрийг хамааруулж ойлгоно.
15 дугаар зүйлШүүх төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзах
15.1Шүүх хүсэлтийг 10 хоногийн дотор хянаж, дараах үндэслэл байвал хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзаж, захирамж гаргана:
15.1.1.хүсэлт гаргагч эрх зүйн бүрэн чадамжгүй; 15.1.2.хүсэлт гаргагч энэ хуулийн 13.1, 14.1-д заасан этгээдийг төлөөлөх бүрэн эрхгүй; 15.1.3.хүсэлтийг шүүхийн харьяалал зөрчиж гаргасан; 15.1.4.хүсэлт гаргагч энэ хуулийн 12.3-т заасны дагуу хүсэлтээ татан авсан; 15.1.5.улсын тэмдэгтийн хураамж төлөөгүй, эсхүл энэ хуулийн 13.3.4, 14.3.9-т заасан хүсэлт гаргаагүй; 15.1.6.тухайн үүрэг гүйцэтгэгчийн хувьд өөр шүүх төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлсэн; 15.1.7.хүсэлттэй холбоотой хэрэгт эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж байгаа; 15.1.8.үүрэг гүйцэтгэгчийн хаяг тодорхой бус; 15.1.9.энэ хуулийн 13, 14 дүгээр зүйлд заасан бүрдүүлбэр дутуу.
15.2Шүүгч энэ хуулийн 15.1-д заасан захирамжид хүсэлтийг хүлээн авахад саад болж байгаа шалтгаан, эсхүл уг хүсэлтийг хэрхэн мэдүүлэх талаар заана.
15.3Хүсэлт гаргагч энэ хуулийн 15.1.3, 15.1.5, 15.1.8-д зааснаас бусад үндэслэлээр хүсэлт хүлээн авахаас татгалзсан шүүгчийн захирамжид гомдол гаргах эрхтэй.
15.4Энэ зүйлд Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 65.1 дэх хэсэг хамаарахгүй.
16 дугаар зүйлУрьдчилсан төлбөр төлөх
16.1Шүүх хүсэлтийг 10 хоногийн дотор хянаж, энэ хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан татгалзах үндэслэл байхгүй бол урьдчилсан төлбөр төлөхийг хүсэлт гаргагчид даалгаж, энэ тухай захирамж гаргана.
16.2Хүсэлт гаргагч, эсхүл сонирхогч этгээд урьдчилсан төлбөрийг захирамж гарснаас хойш долоо хоногийн дотор төлж, холбогдох баримтыг шүүхэд гаргах үүрэгтэй.
16.3Энэ хуулийн 16.2-т заасан хугацаанд урьдчилсан төлбөрийг төлөөгүй бол шүүгч хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзах захирамж гаргана.
16.4Хүсэлт гаргагч, эсхүл сонирхогч этгээд хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар энэ хуулийн 16.2-т заасан хугацаанд урьдчилсан төлбөрийг төлөөгүй бол уг хугацааг долоо хоногоор сунгах хүсэлтийг шүүхэд гаргаж болно.
17 дугаар зүйлТөлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэх хүсэлтийг гардуулах, хариу тайлбар гаргах
17.1Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлтийг үүрэг гүйцэтгүүлэгч гаргасан бол хүсэлтийн хувийг шүүх энэ хуулийн 16.2-т заасан баримтыг шүүхэд ирүүлснээс хойш долоо хоногийн дотор үүрэг гүйцэтгэгчид гардуулна.
17.2Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлтийг үүрэг гүйцэтгэгч гаргасан бол хүсэлтийн хувийг шүүх энэ хуулийн 16.2-т заасан баримтыг шүүхэд ирүүлснээс хойш 14 хоногийн дотор шүүхэд мэдэгдэж байгаа үүрэг гүйцэтгүүлэгч болон нийгмийн даатгал, татварын байгууллагад хүргүүлнэ.
17.3Хүсэлт гаргагч нь үүрэг гүйцэтгэгч биш бол үүрэг гүйцэтгэгч энэ хуулийн 17.1-д заасан мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор энэ хуулийн 14.2, 14.3-т заасан баримт бичиг болон бусад нотлох баримтыг гаргаж өгөх, хариу тайлбар гаргах үүрэгтэй.
17.4Үүрэг гүйцэтгэгч энэ хуулийн 17.3-т заасан хугацаанд тайлбар гаргаагүй нь төлбөрийн чадваргүйдлийн хэргийг үргэлжлүүлэн хянан шийдвэрлэхэд саад болохгүй.
18 дугаар зүйлТөлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлтийг хүлээн авсан шүүгчийн ажиллагаа
18.1Шүүгч энэ хуулийн 16.2-т заасан баримтыг ирүүлснээс хойш долоо хоногийн дотор түр хэрэг гүйцэтгэгчийг томилно.
18.2Шүүгч үүрэг гүйцэтгэгчийн санхүүгийн байдлыг дордуулахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэх хүртэлх хугацаанд дараах албадлагын арга хэмжээг авах эрхтэй:
18.2.118.2.1.бусдын амь нас, эрүүл мэнд, байгаль орчинд учруулсан гэм хорыг арилгахтай холбогдон гарсан зардал болон татвараас бусад мөнгөн төлбөрийн үүргийн гүйцэтгэлийг түдгэлзүүлэх; 18.2.2.хөрөнгөө удирдах, захиран зарцуулахыг хориглох; 18.2.3.үүрэг гүйцэтгэгчтэй холбоотой иргэний болон хөдөлмөрийн бусад маргаан шүүх, арбитрт хянагдаж байгаа бол тухайн шүүх, арбитрт хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх үндэслэл бүрдсэн талаар мэдэгдэх; 18.2.4.шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг түдгэлзүүлэхийг шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад даалгах; 18.2.5.өөрийн санаачилгаар, эсхүл түр хэрэг гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр үүрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааг бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн зогсоох.
18.3Энэ хуулийн 18.2-т заасан арга хэмжээ авсан тухай захирамжид үүрэг гүйцэтгэгч гомдол гаргах эрхтэй.
18.4Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаанд Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 69 дүгээр зүйл хамаарахгүй.
18.5Энэ хуулийн 18.1-д заасны дагуу түр хэрэг гүйцэтгэгчийг томилсон, 18.2.2-т заасны дагуу үүрэг гүйцэтгэгчид хөрөнгөө удирдах, захиран зарцуулахыг хориглосон захирамжийн талаар нийтэд мэдээлж, үүрэг гүйцэтгэгч, үүрэг хүлээгч, түр хэрэг гүйцэтгэгч нарт гардуулна.
19 дүгээр зүйлТүр хэрэг гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэх үйл ажиллагаа
19.1Түр хэрэг гүйцэтгэгч томилогдсон өдрөөсөө хойш 20 хоногийн дотор дараах асуудал тус бүрийн талаар дүгнэлт гаргаж шүүхэд ирүүлнэ:
19.1.1.үүрэг гүйцэтгэгч төлбөрийн чадвартай эсэх; 19.1.2.үүрэг гүйцэтгэгчийн хөрөнгө төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны зардлыг төлөхөд хүрэлцээтэй эсэх.
19.2Шүүхээс үүрэг гүйцэтгэгчийн хөрөнгө удирдах, захиран зарцуулах эрхийг хориглосон захирамж гаргасан бол хөрөнгө удирдах эрх түр хэрэг гүйцэтгэгчид шилжинэ.
19.3Энэ хуулийн 19.2-т заасан захирамж гарсан бол түр хэрэг гүйцэтгэгч хөрөнгийг удирдах талаар дараах эрхтэй байна:
19.3.1.үүрэг гүйцэтгэгчийн хөрөнгө, холбогдох баримт бичигт тооллого хийх, хөрөнгийг хамгаалах; 19.3.2.шүүхийн шийдвэрийн дагуу үүрэг гүйцэтгэгчийн эд хөрөнгийг битүүмжлэх; 19.3.3.шаардлагатай тохиолдолд үүрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд баримтын шалгалт хийх ажлыг зохион байгуулах; 19.3.4.шүүх үүрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааг бүрэн зогсоосноос бусад тохиолдолд үүрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээг төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэх тухай захирамж гарах хүртэл хугацаанд авах.
19.4Үүрэг гүйцэтгэгчийн хөрөнгийг удирдах, захиран зарцуулах эрхийг хориглоогүй бол шүүхээс түр хэрэг гүйцэтгэгчид даалгаж байгаа үүргийг энэ хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан эрх, үүргийн хүрээнд тодорхой заана.
19.5Түр хэрэг гүйцэтгэгчийн энэ хуулийн 19.4-т заасан үүрэг энэ хуулийн 19.3-т заасан эрхээс хэтрэхгүй.
19.6Үүрэг гүйцэтгэгч нь түр хэрэг гүйцэтгэгчийг хуулийн этгээдийн бүртгэл, тооцоо, шаардлагатай баримт бичигтэй танилцах боломжоор хангах үүрэгтэй.
19.7Түр хэрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд энэ хуулийн 29 дүгээр зүйлд зааснаас бусад зохицуулалт нэгэн адил хамаарна.
19.8Түр хэрэг гүйцэтгэгчийг томилоход энэ хуулийн 28.1-д заасан зохицуулалтыг баримтална.
19.9Түр хэрэг гүйцэтгэгчийг тухайн төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны хэрэг гүйцэтгэгчээр үргэлжлүүлэн томилж болно.
20 дугаар зүйл.Түр хэрэг гүйцэтгэгчийн дүгнэлтийн улмаас үүсэх үр дагавар
20.1Түр хэрэг гүйцэтгэгч үүрэг гүйцэтгэгч нь төлбөрийн чадвартай, эсхүл үүрэг гүйцэтгэгч төлбөрийн чадваргүй, түүний хөрөнгө төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны зардлыг төлөх боломжгүй гэсэн дүгнэлт гаргасан бол шүүх төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэхээс татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай захирамж гаргана.
20.2Үүрэг гүйцэтгэгч төлбөрийн чадваргүй, түүний хөрөнгө төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны зардлыг төлөх боломжгүй талаар түр хэрэг гүйцэтгэгчийн дүгнэлт гарсан бол төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны урьдчилсан төлбөрийг аль нэг үүрэг гүйцэтгүүлэгч, эсхүл сонирхогч бусад этгээд төлж болно.
20.3Энэ хуулийн 20.2-т заасны дагуу төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны урьдчилсан төлбөр төлөгдсөн тохиолдолд шүүх төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэхээс татгалзаж болохгүй.
20.4Урьдчилсан төлбөр төлсөн этгээд төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлт гаргах үүргээ зөрчсөн энэ хуулийн 12.2-т заасан үүрэг гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэх удирдлагаас төлбөрийг шаардах эрхтэй.
21 дүгээр зүйлАлбадлагын арга хэмжээг хүчингүй болгосны үр дагавар
21.1Шүүгч үүрэг гүйцэтгэгчийн хөрөнгө удирдах, захиран зарцуулах эрхийг хориглосон захирамжийг хүчингүй болгосон бол энэ тухай нийтэд мэдээлнэ.
21.2Үүрэг гүйцэтгэгчийн хөрөнгө удирдах эрхийг түр хэрэг гүйцэтгэгчид шилжүүлсэн бол түр хэрэг гүйцэтгэгчийн удирдсан хөрөнгийн ашиглалт, зардлын тооцооллыг хийж, ажил үүргийг хүлээлцсэний дараа түүнийг томилсон захирамжийг хүчингүй болгоно.
21.3Түр хэрэг гүйцэтгэгч түүний удирдаж байсан хөрөнгөтэй холбоотой байгуулсан гэрээний дагуу хариу төлбөр авсан бол гэрээний хариу үүрэг хүчин төгөлдөр байна.
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРГҮЙДЛИЙН АЖИЛЛАГААГ ЭХЛҮҮЛЭХ
22 дугаар зүйлТөлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэх үндэслэл
22.1Дараах нөхцөлийн аль нэг бүрдсэн тохиолдолд хуулийн этгээдийг төлбөрийн чадваргүйд тооцож, төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлнэ:
22.1.1хууль, эсхүл гэрээнд заасан мөнгөн төлбөрийн үүргээ үргэлжилсэн зургаан сараас дээш хугацаагаар биелүүлж чадаагүй;
22.1.2нийт өр төлбөр нь хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан нийт хөрөнгийн дүнгийн 50 хувиас хэтэрсэн.
23 дугаар зүйлҮүрэг гүйцэтгэгчийн төлбөрийн чадваргүй болсон шалтгааныг тодруулах
23.1Шүүх төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэх захирамж гаргахын өмнө төлбөрийн чадваргүй болсон шалтгааныг тодруулах зорилгоор хүсэлт гаргагч болон үүрэг гүйцэтгэгчийг оролцуулан шүүх хурал хийж болно.
23.2Энэ хуулийн 23.1-д заасан шүүх хуралдааныг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан дэгийн дагуу явуулна.
23.3Шүүх хүсэлт гаргагч, үүрэг гүйцэтгэгчид хуралдааны товыг мэдэгдэнэ.
23.4Хүсэлт гаргагч, үүрэг гүйцэтгэгч хуралдаанд ирээгүй нь үүрэг гүйцэтгэгчийн төлбөрийн чадварын талаар хэлэлцэхэд саад болохгүй.
23.5Энэ хуулийн 19.1-д заасан түр хэрэг гүйцэтгэгчийн дүгнэлтээр үүрэг гүйцэтгэгч төлбөрийн чадвартай болох нь тогтоогдвол шүүгч төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэхээс татгалзах тухай захирамж гаргана.
23.6Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэхээс татгалзсан, эсхүл энэ хуулийн 12.3-т заасны дагуу үүрэг гүйцэтгүүлэгч төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэхээс өмнө хүсэлтээ татан авсан бол урьдчилсан төлбөрийг буцаан олгож, энэ хуулийн 18.2-т заасан албадлагын арга хэмжээг хүчингүй болгоно.
23.7Энэ хуулийн 23.6-д заасны дагуу урьдчилсан төлбөрийн буцаан олгохдоо түр хэрэг гүйцэтгэгчийн ажлын хөлсийг суутган тооцно.
24 дүгээр зүйлТөлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэх
24.1Шүүх энэ хуулийн 23.1-д заасан хурал болсон өдрөөс хойш, эсхүл хурал хийгээгүй бол түр хэрэг гүйцэтгэгчийн дүгнэлт гарсан өдрөөс хойш тав хоногийн дотор энэ хуулийн 22.1-д заасан үндэслэлээр төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэх захирамж гаргана.
24.2Энэ хуулийн 24.1-д заасан захирамжид дараах зүйлийг тусгана:
24.2.1.хүсэлт гаргасан он, сар, өдөр, хүсэлт гаргагчийн нэр, хаяг; 24.2.2.үүрэг гүйцэтгэгчийн оноосон нэр, хаяг; 24.2.3.үүрэг гүйцэтгүүлэгчдээс нэхэмжлэлийн шаардлага /цаашид “нэхэмжлэлийн шаардлага” гэх/ гаргах хугацаа; 24.2.4.доод эрэмбийн үүрэг гүйцэтгүүлэгчид нэхэмжлэлийн шаардлагаа гаргахыг зөвшөөрөх эсэх; 24.2.5.хэрэг гүйцэтгэгчийг томилох тухай; 24.2.6.үүрэг гүйцэтгүүлэгч нь барьцаагаар хангагдсан шаардлагынхаа талаар хэрэг гүйцэтгэгчид даруй мэдэгдэх тухай; 24.2.7.үүрэг хүлээгч үүргээ үүрэг гүйцэтгэгчийн өмнө бус хэрэг гүйцэтгэгчийн өмнө гүйцэтгэх тухай; 24.2.8.үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн баталгаажуулах болон дүгнэлтийн хурлын тов.
24.3Энэ хуулийн 24.2.3-т заасан нэхэмжлэлийн шаардлага гаргах хугацаа захирамж гарсан өдрөөс хойш 14 хоногоос багагүй, 60 хоногоос ихгүй байна.
24.4Энэ хуулийн 24.2.5-д заасны дагуу хэрэг гүйцэтгэгчийг томилсноор энэ хуулийн 18.1-д заасан түр хэрэг гүйцэтгэгчийн үүрэг дуусгавар болно.
24.5Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэх тухай шүүгчийн захирамжийг хүсэлт гаргагч, үүрэг гүйцэтгэгч, шүүхэд мэдэгдэж байгаа үүрэг гүйцэтгүүлэгч, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, татварын байгууллага, нийгмийн даатгалын байгууллага, үүрэг гүйцэтгэгчийн оршин байгаа газрын улсын бүртгэлийн байгууллага болон холбогдох бусад байгууллагад хүргүүлнэ.
24.6Энэ хуулийн 20.1-д заасан төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэхээс татгалзсан шүүгчийн захирамжийг хүсэлт гаргагч, үүрэг гүйцэтгэгч, шүүхэд мэдэгдэж байгаа үүрэг гүйцэтгүүлэгч нарт хүргүүлнэ.
24.7Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлсэн, эсхүл эхлүүлэхээс татгалзсан захирамжийн талаар нийтэд мэдээлнэ.
24.8Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэх шүүгчийн захирамжийг эс зөвшөөрвөл үүрэг гүйцэтгэгч, хүсэлт гаргагч гомдол гаргах эрхтэй.
24.9Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хангах төлбөрийн чадвартай нь илт байхад төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлтийг үүрэг гүйцэтгэгч гаргасан, эсхүл үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн гаргасан төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх тухай хүсэлтэд хариу тайлбар гаргаагүйн улмаас төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлсэнтэй холбогдон бусад үүрэг гүйцэтгүүлэгчид учирсан хохирлыг үүрэг гүйцэтгэгч нөхөн төлнө.
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРГҮЙДЛИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ
25 дугаар зүйлХэрэг гүйцэтгэгчид тавигдах шаардлага
25.1Хэрэг гүйцэтгэгч нь энэ хуулийн 27.1-д заасан эрх авсан хүн, хуулийн этгээд байна.
25.2Хэрэг гүйцэтгэгч дараах шалгуурыг хангасан байна:
25.2.1.хууль, санхүү, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, аудит, эсхүл бизнесийн удирдлагын чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн, мэргэжлээрээ гурваас доошгүй жил ажилласан; 25.2.2.хэрэг гүйцэтгэгчийг бэлтгэх сургалтад хамрагдсан; 25.2.3.эрх зүйн чадамжтай; 25.2.4.ял шийтгэлгүй; 25.2.5.үүрэг гүйцэтгэгчтэй санхүү, эдийн засгийн, хувийн болон бусад хэлбэрээр ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх.
25.3Хэрэг гүйцэтгэгч ашиг сонирхлын зөрчил үүсэж болзошгүй гэж үзвэл энэ тухайгаа шүүхэд мэдэгдэх үүрэгтэй.
25.4Дараах тохиолдолд хэрэг гүйцэтгэгчийг тухайн хэрэгт ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж үзнэ:
25.4.1.үүрэг гүйцэтгэгчийн өмчлөгч, ажилтан, эсхүл аудитор байх; 25.4.2.үүрэг гүйцэтгэгч ба үүрэг гүйцэтгүүлэгчтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд байх; 25.4.3.үүрэг гүйцэтгэгчтэй Өрсөлдөөний тухай хуулийн 4.1.4-т заасан хүрээнд өрсөлдөгч байх.
25.5Энэ хуулийн 25.1-д заасан хуулийн этгээд нь энэ хуулийн 25.2-т заасан шалгуурыг хангасан, хоёроос доошгүй хэрэг гүйцэтгэгчтэй байна.
26 дугаар зүйлХэрэг гүйцэтгэгчийн бүрэн эрх
26.1Хэрэг гүйцэтгэгч дараах бүрэн эрхтэй байна:
26.1.1.үүрэг гүйцэтгэгчээс шаардлагатай мэдээллийг гаргуулан авах; 26.1.2.үүрэг хүлээгчээс үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах, нэхэмжлэл гаргах, гэрээ, хэлцлийг үргэлжлүүлэх, өөрчлөх, цуцлах, татгалзах; 26.1.3.үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн шаардлагын үндэслэлийг шалгах, бүртгэх, дарааллын жагсаалт гаргах; 26.1.4.үүрэг гүйцэтгэгчийн хөрөнгийг хамгаалалтад авах, үнэлэх, үнэлүүлэх; 26.1.5.хуваарилагдах хөрөнгө нь төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны зардлыг нөхөн төлөхөд хүрэлцэх эсэхийг тогтоох; 26.1.6.хөрөнгө хуваарилах, захиран зарцуулах төлөвлөгөө боловсруулан үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурлаар батлуулах; 26.1.7.хуваарилагдах хөрөнгийг энэ хуульд заасан хязгаарлалтын хүрээнд захиран зарцуулах, нэхэмжлэлийн шаардлагыг үр ашигтай хангах замаар төлөвлөгөөний дагуу хуваарилах; 26.1.8.хуваарилагдах хөрөнгөтэй холбоотой данс, тооцооны бүртгэлд хяналт тавих; 26.1.9.үүрэг хүлээгчийн үүргийн гүйцэтгэлийг хүлээн авах, үүргийг гүйцэтгүүлэх; 26.1.10.үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хуралд оролцох; 26.1.11.дахин зохион байгуулах төлөвлөгөө боловсруулж, үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурлаар батлуулах, 26.1.12.дахин зохион байгуулах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан бэлтгэх; 26.1.13.үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн шаардлагыг хангах болон дахин зохион байгуулах ажиллагаа явуулах зориулалтаар банкинд данс нээх. 26.1.14.төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлснээс хойших хугацааны санхүүжилтийг хүлээн авах; 26.2.15.төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны талаар үүрэг гүйцэтгүүлэгч, шүүгчид шаардлагатай мэдээллийг өгч байх; 26.1.16.хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагсадтай харилцах ажил олгогчийн эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх; 26.1.17.шүүх, арбитр, маргаан шийдвэрлэх бусад ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэгчийг төлөөлөх; 26.1.18.шүүхээр шийдвэрлүүлэх асуудлаар шүүхэд хандах; 26.1.19.үүрэг гүйцэтгэгчийн хөрөнгийн байдлын тайлан, санхүүгийн тайлан гаргах; 26.1.20.хуульд заасан, эсхүл энэ хуульд нийцүүлэн үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн зөвлөлөөс, зөвлөлгүй бол үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурлаас болон шүүхээс даалгасан бусад.
26.2Хэрэг гүйцэтгэгч энэ хуулийн 26.1-д заасан үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан мэргэшсэн шинжээч хөлсөөр ажиллуулж болно.
26.3Хэрэг гүйцэтгэгч нь хэргийн оролцогчийн мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, бусдад дамжуулахгүй байх үүрэгтэй.
27 дугаар зүйлХэрэг гүйцэтгэгчийн эрх олгох
27.1Хэрэг гүйцэтгэгчийн эрхийг хууль зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 27.2-т заасан журмын дагуу олгоно.
27.2Хэрэг гүйцэтгэгчийн эрх олгох, сонгон шалгаруулах журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.
27.3Хэрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээдийн нэрсийн жагсаалтыг хууль зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын цахим сан болон шүүхийн мэдээллийн цахим санд байршуулна.
27.4Энэ хуулийн 27.1-д заасан эрх олгох чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдэд шилжүүлэн гүйцэтгүүлж болно.
28 дугаар зүйлХэрэг гүйцэтгэгчийг томилох
28.1Шүүх хэрэг гүйцэтгэгчийг энэ хуулийн 27.3-т заасан шүүхийн мэдээллийн цахим сангийн жагсаалтаас цахим хэлбэрээр, тохиолдлын журмаар сонгож, томилно.
29 дүгээр зүйлХэрэг гүйцэтгэгчийг сонгох эрх
29.1Үүрэг гүйцэтгүүлэгчид баталгаажуулах хурлын дараагийн хурлаараа энэ хуулийн 28.1-д заасны дагуу шүүхээс томилсноос өөр хэрэг гүйцэтгэгчийг сонгох эрхтэй.
29.2Дараах нөхцөл зэрэг хангагдсан бол энэ хуулийн 29.1-д заасан этгээдийг үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурлаас сонгогдсон гэж үзнэ:
29.2.1.нийт саналын эрхтэй үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн олонх дэмжсэн; 29.2.2.саналын эрхтэй үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн шаардлагын дүнгийн 50-иас дээш хувийг эзэмшиж байгаа үүрэг гүйцэтгүүлэгчид дэмжсэн.
29.3Энэ хуулийн 29.2-т заасны дагуу сонгогдсон этгээдийг шүүх томилохоос татгалзаж болохгүй.
30 дугаар зүйлХэрэг гүйцэтгэгчийг чөлөөлөх
30.1Дараах тохиолдолд шүүгч санаачилгаараа, эсхүл хэрэг гүйцэтгэгчийн хүсэлт, үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурлаас гаргасан саналыг үндэслэн хэрэг гүйцэтгэгчийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх захирамж гаргана:
30.1.1.эрүүл мэндийн шалтгаанаар үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон; 30.1.2.үүргээ ноцтой зөрчсөн; 30.1.3.энэ хуулийн 25.4-т заасан ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж үзэх нөхцөл байдал илэрсэн; 30.1.4.энэ хуулийн 27.3-т заасан жагсаалтаас хасагдсан.
30.2Хэрэг гүйцэтгэгчийг чөлөөлөх шийдвэр гаргахын өмнө түүний тайлбарыг бичгээр авна.
30.3Шүүх энэ хуулийн 30.1-д заасан этгээдийн гаргасан санал үндэслэлгүй гэж үзвэл хүлээн авахаас татгалзаж болно.
30.4Үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурлаас гаргасан хэрэг гүйцэтгэгчийг чөлөөлөх тухай саналыг хүлээн авахаас татгалзсан шүүгчийн захирамжид үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн зөвлөл, эсхүл аль нэг үүрэг гүйцэтгүүлэгч гомдол гаргаж болно.
30.5Хэрэг гүйцэтгэгч түүнийг чөлөөлсөн тухай шүүгчийн захирамжид гомдол гаргах эрхтэй.
31 дүгээр зүйлХэрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд тавих шүүхийн хяналт
31.1Шүүх хэрэг гүйцэтгэгчийн хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавина.
31.2Шүүх төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны талаарх болон хэрэг гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэсэн ажлын талаарх мэдээ, тайланг хэдийд ч шаардан авч болно.
31.3Хэрэг гүйцэтгэгч шүүхээс шаардсан энэ хуулийн 31.2-т заасан мэдээ, тайланг тухай бүр шуурхай гаргаж өгөх үүрэгтэй.
32 дугаар зүйлХэрэг гүйцэтгэгчийн ажлын хөлс, зардал
32.1Хэрэг гүйцэтгэгч нь ажил үүргээ гүйцэтгэсний төлөө ажлын хөлс авах, гарсан зардлаа төлүүлэх эрхтэй. Ажлын хөлсний хэмжээг түүнийг томилох үед шүүх тогтооно.
32.2Хэрэг гүйцэтгэгчийн ажлын хөлс, зардлын хэмжээг тогтоох аргачлалыг санхүү, төсвийн болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.
32.3Хэрэг гүйцэтгэгчид ажлын хөлс олгох тухай шүүгчийн захирамжийн хувийг хэрэг гүйцэтгэгч, үүрэг гүйцэтгэгч, үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн зөвлөлд, зөвлөлгүй бол үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хуралд гардуулна.
33 дугаар зүйлХэрэг гүйцэтгэгчтэй тооцоо нийлэх
33.1Хэрэг гүйцэтгэгч үүрэгт ажлаасаа чөлөөлөгдөхдөө үйл ажиллагааныхаа талаар үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хуралд тайлагнаж, тооцоо нийлнэ.
33.2Хэрэг гүйцэтгэгчийн тайлан, тооцоог үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэхээс өмнө үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн зөвлөл уг тайлан, тооцооны талаар тайлбар бэлтгэсэн байна.
33.3Шүүхээс үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн зөвлөлд тайлбар бэлтгэх боломжит хугацаа олгоно.
34 дүгээр зүйлХэрэг гүйцэтгэгчийн хариуцлага
34.1Хэрэг гүйцэтгэгчийн санаатай, илтэд болгоомжгүй үйлдэл, эс үйлдэхүйн улмаас төлбөрийн чадваргүйдлийн хэргийн оролцогчид хохирол учирсан бол хохирлыг хэрэг гүйцэтгэгч хувийн хөрөнгөөрөө хариуцна.
34.2Энэ хуулийн 34.1-д заасан үр дагавар үүсээгүй боловч үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй нь хэрэг гүйцэтгэгчийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх үндэслэл болно.
34.3Хэрэг гүйцэтгэгч мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсан байна.
34.4Хэрэг гүйцэтгэгч хуульд заасан үүргээ биелүүлээгүйн улмаас учирсан хохирлыг арилгуулах шаардлага гаргах эрхийн хөөн хэлэлцэх хугацаа гурван жил байна.
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРГҮЙДЛИЙН АЖИЛЛАГААНЫ НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ШААРДЛАГА
35 дугаар зүйлҮүргийн гүйцэтгэлийг шаардах
35.1Шүүх үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн энэ хуулийн 24.3-т заасан хугацаанд гаргасан нэхэмжлэлийн шаардлагыг төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны журмаар хянан шийдвэрлэнэ.
35.2Нэхэмжлэлийн шаардлагад дараах зүйлийг тусгасан байна:
35.2.1.үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн болон түүний төлөөлөгчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, иргэний харьяалал, регистрийн дугаар; 35.2.2.энэ хуулийн 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5, 13.3.3-т заасан мэдээлэл, даатгалтай бол даатгагчийн талаарх мэдээлэл.
35.3Нэхэмжлэлийн шаардлагад үүрэг гүйцэтгүүлэгч, эсхүл түүний төлөөлөгч гарын үсгээ зурж нотлох баримтыг хавсаргасан байна.
35.4Шүүхээс төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэх тухай захирамжаар зөвшөөрсөн бол энэ хуулийн 40.1-д заасан доод эрэмбийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг гаргаж болно.
35.5Энэ хуулийн 35.4-т заасан нэхэмжлэлд шаардлагын дүн, доод эрэмбийн үүрэг гүйцэтгүүлэгч болохыг тэмдэглэсэн байна.
36 дугаар зүйлҮүрэг гүйцэтгүүлэгчийн бүртгэл
36.1Хэрэг гүйцэтгэгч нэхэмжлэлийн шаардлага гаргасан болон бусад байдлаар түүнд мэдэгдэж байгаа үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн бүртгэлийг хөтөлнө.
36.2Бүртгэлд үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн нэр, хаяг, шаардлагын дүн, үндэслэл, шаардлагыг харилцан тооцох боломжтой эсэхийг доор дурдсан ангилал тус бүрээр тусгана:
36.2.1.барьцаат үүрэг гүйцэтгүүлэгч; 36.2.2.энгийн үүрэг гүйцэтгүүлэгч; 36.2.3.доод эрэмбийн үүрэг гүйцэтгүүлэгч.
36.3Энэ хуулийн 36.2.1-д заасан ангилалд энэ хуулийн 36.2-т зааснаас гадна барьцааны зүйл, барьцааны шаардлагаас хангагдахгүй үлдэх, эсхүл шаардлага хангагдсаны дараа илүү гарч болзошгүй дүнг тусгана.
36.4Энэ хуулийн 36.2-т заасан ангиллын дагуу бүртгэхдээ үүрэг гүйцэтгэгчийн хуваарилагдах хөрөнгөөр төлж барагдуулах боломжтой шаардлагын дүнг тооцсон байна.
36.5Энэ хуулийн 36.1-д заасан үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн бүртгэл болон хуваарилагдах хөрөнгийн бүртгэлийг хэргийн оролцогчдод танилцуулах зорилгоор энэ хуулийн 24.2.8-д заасан дүгнэлтийн хурал болох өдрөөс долоогоос доошгүй хоногийн өмнө шүүхэд хүргүүлнэ.
37 дугаар зүйлБаталсан шаардлага
37.1Хэрэг гүйцэтгэгч нэхэмжлэлийн шаардлагыг баталсан бол маргаангүйд тооцож, энэ хуулийн 49.1.1-д заасан баталгаажуулах хуралд танилцуулна.
37.2Үүрэг гүйцэтгэгч нэхэмжлэлийн шаардлагыг зөвшөөрөөгүй нь шаардлагыг батлах эсэхэд нөлөөлөхгүй.
37.3Хэрэг гүйцэтгэгч шаардлагыг баталсан эсэх, үүрэг гүйцэтгэгч татгалзсан эсэх талаар энэ хуулийн 36.1-д заасан бүртгэлд тэмдэглэнэ.
37.4Энэ хуулийн 37.1-д заасны дагуу баталсан шаардлага төлбөрийн чадваргүйдлийн хэргийн оролцогчдын хувьд маргаангүйд тооцогдоно.
37.5Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр бүхий шаардлагыг баталсанд тооцно.
38 дугаар зүйлМаргаантай шаардлага
38.1Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэг гүйцэтгэгч батлаагүй бол маргаантай шаардлагад тооцно.
38.2Хэрэг гүйцэтгэгч маргаантай шаардлагын тухай энэ хуулийн 36.1-д заасан бүртгэлд тэмдэглэж, энэ талаар үүрэг гүйцэтгүүлэгчид мэдэгдэнэ.
38.3Хэрэг гүйцэтгэгч шаардлагыг батлахаас татгалзсан бол үүрэг гүйцэтгүүлэгч энэ тухай мэдэгдсэн өдрөөс хойш тав хоногийн дотор төлбөрийн чадваргүйдлийн хэргийг хянан шийдвэрлэж байгаа шүүгчид гомдол гаргана.
38.4Энэ хуулийн 38.3-т заасан гомдлыг хүлээн авсан шүүгч хэрэг гүйцэтгэгчийн тайлбарыг сонссоны үндсэн дээр дараах захирамжийн аль нэгийг долоо хоногийн дотор гаргана:
38.4.1.гомдлыг хангахгүй орхиж, шаардлагыг маргаантай гэж үзэх; 38.4.2.гомдлын зарим хэсгийг хангаж, холбогдох шаардлагыг батлах; 38.4.3.шаардлагыг батлах.
38.5Үүрэг гүйцэтгүүлэгч энэ хуулийн 38.4.1, 38.4.2-т заасан маргааныг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан журмаар шийдвэрлүүлэх эрхтэй.
38.6Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлсэнтэй холбогдуулан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлсэн бол маргаантай шаардлага бүхий үүрэг гүйцэтгүүлэгч уг ажиллагааг сэргээн явуулахыг шаардах эрхтэй.
39 дүгээр зүйлХугацаа хэтрүүлж гаргасан шаардлага
39.1Үүрэг гүйцэтгүүлэгч шаардлагаа энэ хуулийн 24.3-т заасан шаардлага гаргах сүүлчийн өдрөөс хойш боловч баталгаажуулах хурал болохоос гурваас доошгүй хоногийн өмнө гаргасан нь хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол хэрэг гүйцэтгэгч хүлээн авч баталгаажуулах хуралд танилцуулна.
39.2Үүрэг гүйцэтгүүлэгч бүртгэгдсэн шаардлагын хэмжээгээ ихэсгэх тохиолдолд энэ хуулийн 39.1 дэх хэсэг нэгэн адил үйлчилнэ.
40 дүгээр зүйлДоод эрэмбийн шаардлага
40.1Энэ хуулийн 102.1.1, 102.1.2-т заасан үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн бүлэгт хамаарах барьцаат болон энгийн үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн шаардлагын дараа эрэмбэлэгдэх дараах шаардлага нь доод эрэмбийн шаардлагад хамаарна:
40.1.1.үүрэг гүйцэтгэгчийн хариу төлбөргүй гүйцэтгэх үүрэг; 40.1.2.үүрэг гүйцэтгүүлэгчид төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаанд оролцсоны улмаас бий болсон зардал; 40.1.3.хувь нийлүүлэгчээс олгосон зээл, түүнтэй адилтгах шаардлага.
40.2Доод эрэмбийн шаардлагыг барьцаат болон энгийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хангаж дууссаны дараа энэ хуулийн 40.1-д заасан дарааллын дагуу хангах бөгөөд ижил шатлалд байгаа шаардлагыг хувь тэнцүүлэн хангана.
41 дүгээр зүйлШаардлагын дүнг тогтоох
41.1Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаанд гаргах нэхэмжлэлийн шаардлага нь мөнгөн дүнгээр илэрхийлэгдсэн байна.
41.2Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэхээс өмнө үүссэн шаардлагын дүнг төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэх өдрийн үнийн дүнгээр тодорхойлно.
41.3Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлснээс хойш дахин хөрөнгөжүүлсний үр дүнд бий болсон шаардлагын дүнг гэрээнд заасан хугацаагаар тодорхойлох ба гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа дуусгавар болох өдрийн үнийн дүнгээр тодорхойлно.
41.4Үүрэг гүйцэтгэгчийн мөнгөн төлбөрийн үүрэг нь гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн бол төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлтийг шүүхэд гаргасан өдрийн Монголбанкнаас зарласан албан ханшаар тооцно.
42 дугаар зүйлҮүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө үүсэх шаардлага
42.1Үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлсэн бол ажиллагаа эхлүүлсэн өдрөөр үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрх үүснэ.
43 дугаар зүйлБарьцаат шаардлага
43.1Хууль, гэрээний дагуу барьцааны эрхтэй үүрэг гүйцэтгүүлэгч шаардлагаа энэ хуулийн 81, 82 дугаар зүйлд заасны дагуу барьцааны зүйлээс тусад нь хангуулах эрхтэй.
44 дүгээр зүйлХүүгийн шаардлага
44.1Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлсэн өдрөөс эхлэн хүү тооцохыг зогсооно.
44.2Энэ хуулийн 23.5-д заасны дагуу шүүхээс төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэхээс татгалзсан, эсхүл энэ хуулийн 117.1.1, 117.1.2-т заасны дагуу дахин зохион байгуулах ажиллагааг дуусгавар болгосон бол ердийн журмаар гэрээгээр тохиролцсоны дагуу хүү тооцно.
44.3Дахин хөрөнгөжүүлэх замаар үүссэн өр төлбөрт гэрээгээр тохиролцсоны дагуу хүүг тооцон төлнө.
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛ
45 дугаар зүйлҮүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурал
45.1Үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурал төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны аль ч үед энэ хуульд заасан эрхийнхээ хүрээнд үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлнө.
45.2Үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хуралд үүрэг гүйцэтгүүлэгч, үүрэг гүйцэтгэгч, хэрэг гүйцэтгэгч оролцох эрхтэй.
45.3Үүрэг гүйцэтгүүлэгч бичгээр үйлдсэн итгэмжлэлийн дагуу үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хуралд төлөөлөгчөө оролцуулж болно.
45.4Үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурлыг хэрэг гүйцэтгэгч даргалж, хурлын дэгийг тогтооно.
46 дугаар зүйлҮүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурлын ирц, шийдвэр хүчин төгөлдөр болох
46.1Үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн баталгаажуулах хурлаас бусад хурал саналын эрхийн 50-иас дээш хувийг эзэмшиж байгаа үүрэг гүйцэтгүүлэгч ирснээр хүчин төгөлдөр болно.
46.2Энэ хуулийн 46.1-д заасан ирц хүрээгүйн улмаас үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурлыг хойшлуулсан бол хойшлогдсон хурал нь саналын эрхийн 20-иос дээш хувийг эзэмшиж байгаа үүрэг гүйцэтгүүлэгч ирснээр хүчин төгөлдөр болно.
46.3Хуульд өөрөөр заагаагүй бол үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурлын шийдвэр хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн нэхэмжлэлийн шаардлагын 50-иас дээш хувийг эзэмшиж байгаа үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн саналаар хүчин төгөлдөр болно.
47 дугаар зүйлҮүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хуралд оролцох саналын эрх
47.1Үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хуралд шаардлага нь батлагдсан энгийн үүрэг гүйцэтгүүлэгч батлагдсан шаардлагын дүнтэй хувь тэнцүү саналын эрхтэй оролцоно.
47.2Саналын эрх бүхий барьцаат үүрэг гүйцэтгүүлэгч нь энэ хуулийн 86.4-т заасны дагуу хэрэг гүйцэтгэгчийн тооцсон энгийн шаардлагын дүнтэй хувь тэнцүү саналын эрх эдэлнэ.
47.3Хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй бусад үүрэг гүйцэтгүүлэгч болон хэрэг гүйцэтгэгч зөвшөөрсөн бол саналын эрх бүхий барьцаат үүрэг гүйцэтгүүлэгч нь тухайн асуудлаар энэ хуулийн 47.2-т зааснаас бусад дүнгээр саналын эрхтэй оролцож болно.
47.4Саналын эрх бүхий барьцаат үүрэг гүйцэтгүүлэгч энэ хуулийн 47.3-т заасны дагуу үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хуралд саналын эрхтэй оролцохыг бусад үүрэг гүйцэтгүүлэгч болон хэрэг гүйцэтгэгч эс зөвшөөрсөнтэй холбоотой гарсан маргааныг шүүх шийдвэрлэнэ.
47.5Үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хуралд доод эрэмбийн үүрэг гүйцэтгүүлэгч саналын эрхгүй оролцоно.
47.6Энэ хуулийн 47.1, 47.2-т зааснаас бусад шаардлага бүхий үүрэг гүйцэтгүүлэгч хуралд саналын эрхгүй оролцож болно.
48 дугаар зүйлҮүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурлын бүрэн эрх
48.1Үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурал дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
48.1.1.үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн зөвлөлтэй байх эсэхийг шийдвэрлэх; 48.1.2. хэрэг гүйцэтгэгчийг сонгох эрхээ хэрэгжүүлэх; 48.1.3.хэрэг гүйцэтгэгчийн энэ хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх; 48.1.4.үүрэг гүйцэтгэгчийг дахин зохион байгуулах төлөвлөгөөг зөвшөөрөх; 48.1.5.төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны явцад хийсэн мөнгөн гүйлгээ болон мөнгөн хөрөнгийн байдалд шинжээчийн дүгнэлт гаргуулах; 48.1.6.хэрэг гүйцэтгэгчээс хөрөнгийн болон үйл ажиллагааны талаарх мэдээ, тайлан гаргуулах, хэлэлцэх; 48.1.7.энэ хуульд заасан бусад.
48.2Үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн зөвлөл, зөвлөлгүй бол үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурал төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны явц, мөнгөн гүйлгээ, бэлэн мөнгөний зарцуулалтын талаар тайлан гаргахыг хэрэг гүйцэтгэгчээс шаардаж болно.
48.3Үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурлын явцын талаар тэмдэглэл хөтөлнө. Энэ хуулийн 45.2-т заасан этгээд хурлын тэмдэглэлтэй танилцах эрхтэй.
49 дүгээр зүйлҮүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурлыг зарлах
49.1Шүүх энэ хуулийн 24.1-д заасан захирамжаар үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн дараах хурлыг зарлана:
49.1.1.маргаантай болон баталсан шаардлагыг танилцуулах хурал /цаашид “баталгаажуулах хурал” гэх/; 49.1.2.хэрэг гүйцэтгэгчийн дүгнэлтийг хэлэлцэх хурал /цаашид “дүгнэлтийн хурал” гэх/.
49.2Баталгаажуулах хурлыг нэхэмжлэлийн шаардлага хүлээн авах сүүлийн өдрөөс хойш долоо хоногоос багагүй, 20 хоногоос ихгүй хугацаанд хийнэ.
49.3Баталгаажуулах ба дүгнэлтийн хурлыг хамтад нь зохион байгуулж болно.
49.4Баталгаажуулах ба дүгнэлтийн хурлыг тусад нь зарласан бол тэдгээрийн хоорондох хугацаа 10 хоногоос багагүй, 20 хоногоос ихгүй байна.
49.5Шүүх үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн энэ хуулийн 49.1-д зааснаас бусад хурлыг дараах тохиолдолд зарлан хуралдуулна:
49.5.1.хэрэг гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр; 49.5.2.үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн зөвлөлийн хүсэлтээр; 49.5.3.саналын эрхийн 10-аас доошгүй хувийг эзэмшигч үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн шаардлагаар.
49.6Шүүх үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурал болох газар, өдөр, цагийг үүрэг гүйцэтгэгч, хэрэг гүйцэтгэгч, шаардлага гаргасан үүрэг гүйцэтгүүлэгчид мэдэгдэнэ.
49.7Энэ хуулийн 49.5-д заасан хүсэлт, шаардлагыг гаргасан өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурлыг хуралдуулна.
49.8Шүүх энэ хуулийн 49.5-д заасан хүсэлт, шаардлагыг хүлээн авахаас татгалзсан бол энэ тухай захирамж гаргана.
49.9Үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурал зарлахаас татгалзсан шүүгчийн захирамжид энэ хуулийн 49.5-д заасан хүсэлт, шаардлага гаргасан этгээд гомдол гаргах эрхтэй.
50 дугаар зүйлБаталгаажуулах хурал, хэлэлцэх асуудал
50.1Хэрэг гүйцэтгэгч баталгаажуулах хурлаар энэ хуулийн 36.1-д заасан бүртгэлд бүртгэгдсэн шаардлага тус бүрийг батлах эсэх талаарх өөрийн шийдвэрийг тэдгээрийн дүн, эрэмбийн дагуу танилцуулна.
50.2Баталгаажуулах хурлын ирцийг тогтооход энэ хуулийн 46.1 дэх хэсэг хамаарахгүй.
51 дүгээр зүйлДүгнэлтийн хурал, хэлэлцэх асуудал
51.1Хэрэг гүйцэтгэгч дүгнэлтийн хурал дээр үүрэг гүйцэтгэгчийн санхүүгийн байдал, үйл ажиллагааг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн үргэлжлүүлэх эсэх, үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн нэхэмжлэлийн шаардлага хангагдах боломж, дахин зохион байгуулах, эсхүл татан буулгах талаарх дүгнэлтээ дэлгэрэнгүй танилцуулна.
51.2Дүгнэлтийн хурал дээр хэрэг гүйцэтгэгчийн гаргасан дүгнэлтийн талаар үүрэг гүйцэтгэгч, үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн зөвлөл, ажилтны төлөөлөл байр сууриа илэрхийлж болно.
51.3Дүгнэлтийн хурлаар үүрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааг зогсоож татан буулгах, эсхүл түр хугацаагаар үргэлжлүүлэх эсэхийг шийдвэрлэх бөгөөд хэрэг гүйцэтгэгчид дахин зохион байгуулах төлөвлөгөө боловсруулахыг даалгаж болно.
52 дугаар зүйлДүгнэлтийн хурлын шийдвэр гарахаас өмнө хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
52.1Хэрэг гүйцэтгэгч үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн зөвлөлийн, зөвлөлгүй бол нийт саналын эрхтэй үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн олонхийн зөвшөөрөлтэйгээр, дүгнэлтийн хурал болохоос өмнө үүрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааг зогсоож болно.
52.2Үүрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэр гаргахаас долоо хоногийн өмнө энэ талаар үүрэг гүйцэтгэгчид мэдэгдэнэ.
52.3Үүрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх нь хуваарилагдах хөрөнгийг бууруулахааргүй бол хэрэг гүйцэтгэгчийн тайлбарыг сонссоны дараа шүүх үүрэг гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр энэ хуулийн 52.1-д заасан хэрэг гүйцэтгэгчийн шийдвэрийг хүчингүй болгож болно.
53 дугаар зүйлҮүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн зөвлөл
53.1Үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурал энэ хуулийн 48.1-д заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд зөвлөлтэй байх эсэхийг шийдвэрлэнэ.
53.2Үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн зөвлөл /цаашид “зөвлөл” гэх/ нь хэрэг гүйцэтгэгч бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавина.
53.3Зөвлөл барьцаат үүрэг гүйцэтгүүлэгч, их үнийн дүнтэй шаардлага бүхий энгийн үүрэг гүйцэтгүүлэгч, бага үнийн дүнтэй шаардлага бүхий энгийн үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн төлөөлөл бүхий гурваас доошгүй сондгой тооны гишүүнээс бүрдэх бөгөөд гишүүдийг үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурлаас томилно.
53.4Энэ хуулийн 53.3-т заасан их, бага үнийн дүнгийн хэмжээг үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурал тогтооно.
53.5Зөвлөл үүрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой зайлшгүй шаардлагатай мэдээлэл, бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичигтэй танилцах, бэлэн мөнгөний гүйлгээг хянан шалгах эрхтэй байна.
53.6Зөвлөлийн шийдвэр гишүүдийн олонхийн саналаар хүчин төгөлдөр болно.
53.7Зөвлөлийн гишүүний хууль бус үйл ажиллагааны улмаас үүрэг гүйцэтгүүлэгчид хохирол учирсан бол хохирлыг гишүүн хувийн өмчийн хөрөнгөөрөө хариуцан арилгана.
53.8Зөвлөлийн гишүүн гүйцэтгэсэн ажилдаа тохирсон урамшуулал авах, үүргээ гүйцэтгэхэд гарсан зардлаа нөхөн төлүүлэхээр шаардах эрхтэй. Зөвлөлийн гишүүдийн хөлс, зардлын хэмжээг үүрэг гүйцэтгүүлэгчдийн хурлаар батална.
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРГҮЙДЛИЙН АЖИЛЛАГААГ ЭХЛҮҮЛСНИЙ ҮР ДАГАВАР
Нэгдүгээр дэд бүлэг Үүрэг гүйцэтгэгчийн хөрөнгийг удирдах, захиран зарцуулах
54 дүгээр зүйлҮүрэг гүйцэтгэгчийн хөрөнгийг удирдах, захиран зарцуулах эрх хэрэг гүйцэтгэгчид шилжих
54.1Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлснээр үүрэг гүйцэтгэгчийн хуваарилагдах хөрөнгийг удирдах, захиран зарцуулах эрх нь хэрэг гүйцэтгэгчид шилжинэ.
54.2Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлэх хүсэлт гаргаснаас хойш үүрэг гүйцэтгэгч хуваарилагдах хөрөнгөнд хамаарах хөрөнгийг бусдад шилжүүлсэн бол тухайн хэлцэл хүчин төгөлдөр бус байх бөгөөд хүлээн авсан хариу төлбөрийг буцаан шилжүүлнэ.
54.3Энэ хуулийн 54.2 дахь хэсэг үүрэг гүйцэтгэгчийн бусдад шилжүүлсэн шаардах эрхэд нэгэн адил хамаарна.
54.4Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлсэн өдөр үүрэг гүйцэтгэгч хуваарилагдах хөрөнгөнд хамаарах хөрөнгийг бусдад шилжүүлсэн бол төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлснээс хойш шилжүүлсэнд тооцно.
54.5Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлснээс хойш ийнхүү ажиллагаа эхэлсэн талаар мэдээгүй байх үедээ үүрэг гүйцэтгэгчид үүргийн гүйцэтгэлийг хүлээлгэн өгсөн үүрэг хүлээгч гүйцэтгэсэн хэмжээгээрээ үүргээс чөлөөлөгдөнө.
54.6Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааг эхлүүлсэн талаар нийтэд мэдээлээгүй байхад үүргээ гүйцэтгэсэн үүрэг хүлээгчийг төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлснийг мэдээгүй байсанд тооцно.
54.7Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлсэн нь энэ хуулийн 18.2-т заасан албадлагын арга хэмжээ авах тухай захирамжийг хүчингүй болгох үндэслэл болохгүй.
55 дугаар зүйлХэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд төлөөллийг үргэлжлүүлэх
55.1Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлсэн өдрийн байдлаар үүрэг гүйцэтгэгчийн нэхэмжлэл гарган оролцож байсан ажиллагаанд хэрэг гүйцэтгэгч эрх залгамжлан оролцож болно.
55.2Хэрэг гүйцэтгэгч энэ хуулийн 55.1-д заасны дагуу хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд эрх залгамжлан оролцохоос татгалзсан бол үүрэг гүйцэтгэгч уг ажиллагааг нэхэмжлэгчийн хувьд үргэлжлүүлнэ.
55.3Төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлсэн өдөр үүрэг гүйцэтгэгч дараах шаардах эрхтэй холбоотой хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хариуцагчаар оролцож байсан бол хэрэг гүйцэтгэгч эрх залгамжлан оролцоно:
55.3.1.хуваарилагдах хөрөнгөөр шаардлага хангуулах; 55.3.2.барьцааны зүйлээр шаардлага хангуулах; 55.3.3.хуваарилагдах хөрөнгийг хорогдуулж болзошгүй шаардлага бүхий маргаан.
56 дугаар зүйлТөлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлага хангах журам
56.1Үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн шаардлагыг хуваарилагдах хөрөнгөөс хангах бол гагцхүү төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагааны журмаар хангуулна.
57 дугаар зүйлТөлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэхээс өмнө олж авсан барьцааны эрх хүчин төгөлдөр бус байх
57.1Үүрэг гүйцэтгүүлэгч төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхлүүлэх хүсэлт гаргахаас өмнөх нэг сарын дотор, эсхүл энэ хүсэлтийг гаргасны дараа үүрэг гүйцэтгэгчийн хуваарилагдах хөрөнгөнд хамаарах хөрөнгөнд барьцааны эрх олж авсан бол уг эрхийг хүчин төгөлдөр бус гэж үзнэ.
58 дугаар зүйлШийдвэрийг албадан гүйцэтгэхгүй