Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Засгийн газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Монгол Улсын хууль

2023 ОНЫ 4-Р САРЫН 30 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2025-2026 оны төсвийн төсөөллийн тухай

1 дүгээр зүйлМонгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2025-2026 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг доор дурдсанаар баталсугай:
Д/д Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт Төсвийн хүрээний мэдэгдэл Төсвийн төсөөлөл 2024 он 2025 он 2026 он 1 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/ 6.5 6.5 5.4 2 Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин 8.0 6.0 6.0 3 Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 21,163.2 22,472.0 24,089.6 -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 32.3 30.9 30.4 4 Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 22,996.1 23,928.8 25,676.6 -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 35.1 32.9 32.4 5 Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 2,520.8 932.7 1,747.8 -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 3.9 1.3 2.2
6 Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/ -1,832.9 -1,456.8 -1,587.0 -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь -2.8 -2.0 -2.0 7 Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 5,850.4 6,145.6 6,406.0 -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 8.9 8.4 8.1 8 Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/ 39,276.0 43,704.0 47,610.0 -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 60.0 60.0 60.0 9 Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 2,153.8 2,241.6 2,305.9 -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 3.3 3.1 2.9
Гарын үсэг


ТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Үзэл баримтлал
(Үзэл баримтлал.pdf)