Хууль санаачлагч нар
 Монголбанк
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Улсын Их Хурлын тогтоол

2024 ОНЫ 3-Р САРЫН 20 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

Монгол Улсын Эрдэнэсийн сангийн үндсэн сангийн орлого, гүйлгээ сангийн орлого, зарлагын 2024 оны төсвийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:
1“Монгол Улсын Эрдэнэсийн сангийн 2023 оны үндсэн сангийн орлого, үндсэн болон гүйлгээ сангийн зарлагын гүйцэтгэл, 2024 оны үндсэн сангийн орлого, гүйлгээ сангийн орлого, зарлагын төсөв”-ийг хавсралтаар баталсугай.


ТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Цахим эх хувь
(Цахим эх хувь.pdf)