Хууль санаачлагч нар
 Үндэсний аудитын газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Тайлан мэдээлэл

2023 ОНЫ 10-Р САРЫН 11 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

Аудитын сэдэв: Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөжТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Аудитын сэдэв: Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж
(Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл, тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж.pdf)