Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Засгийн газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Монгол Улсын хууль

2023 ОНЫ 6-Р САРЫН 27 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

1 дүгээр зүйлТөсвийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.9 дэх хэсгийг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай.
"7.9.Энэ хуулийн 7.7 дахь хэсэг төрийн болон орон нутгийн өмчийн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлэг, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн төсвийн захирагчид хамаарахгүй."
2 дугаар зүйлЭнэ хуулийг 2023 оны 07 дугаар сарын 01--ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Гарын үсэг


ТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Албан бичиг
(албан бичгүүд.pdf)