Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Засгийн газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Тайлан мэдээлэл

2023 ОНЫ 3-Р САРЫН 14 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны хэрэгжилтТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Өргөн мэдүүлсэн албан бичиг
(Албан бичиг.pdf)