Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Засгийн газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Монгол Улсын хууль

2023 ОНЫ 10-Р САРЫН 1 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2025-2026 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2025-2026 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:
“1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2025-2026 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг доор дурдсанаар баталсугай:
Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт Төсвийн хүрээний мэдэгдэл Төсвийн төсөөлөл 2024 он 2025 он 2026 он 1 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/ 7.0 6.5 5.4 2 Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин 8.5 6.0 6.0 3 Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 25,289.8 27,757.3 29,155.8 -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 34.2 33.4 32.4 4 Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 27,360.5 29,417.3 30,955.8 -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 37.0 35.4 34.4 5 Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 4,989.2 2,056.7 1,538.5 -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 6.7 2.5 1.7 6 Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/ -2,070.8 -1,660.0 -1,800.0 -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь -2.8 -2.0 -2.0 7 Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 6,170.4 6,620.8 6,971.7 -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 8.3 8.0 7.7 8 Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/ 44,400.0 49,800.0 54,000.0 -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 60.0 60.0 60.0 9 Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 2,389.6 2,437.7 2,461.8 -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 3.2 2.9 2.7
Гарын үсэг


ТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

(ТХМ ҮБ.pdf)