Хууль санаачлагч нар
 Монгол Улсын Засгийн газар
Боловсруулж буй
Өргөн баригдсан
Хэлэлцэх эсэх
Ажлын хэсэг
Анхны хэлэлцүүлэг
Эцсийн хэлэлцүүлэг
Батлах.

Монгол Улсын хууль

2024 ОНЫ 4-Р САРЫН 29 ӨДӨР
УЛААНБААТАР

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2026-2027 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2026-2027 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг доор дурдсанаар баталсугай:
Д/д   Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт   Төсвийн хүрээний мэдэгдэл   Төсвийн төсөөлөл   2025 он   2026 он   2027 он   1 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/  8.0  6.5  6.5  2 Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин  6.0  4.0  3.0  3 Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/  29,400.1  31,951.2  34,460.3  - Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь  30.9  30.5  29.5  4 Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/  31,300.4  33,521.8  35,628.1  - Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь  32.9  32.0  30.5  5 Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/  3,939.9  2,221.4  2,106.3  - Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь  4.1  2.1  1.8  6 Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/  -1,900.3  -1,570.6  -1,167.8  - Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь  -2.0  -1.5  -1.0  7 Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/  7,273.3  7,564.2  7,866.8  - Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь  7.7  7.2  6.7  8 Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/  47,507.1  47,117.6 46,708.6 - Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь  50.0  45.0  40.0  9 Сайннямбуугийн Баясгалан, [5/1/2024 2:27 PM] Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/  2,850.4  2,931.8  3,269.6  - Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь  3.0  2.8  2.8 


ТӨСЛИЙН ФАЙЛУУД

Хуулийн төсөл
(1. Хуулийн төсөл.docx)